Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Fjernkøl A/S

Varmeselskaberne har en strategi for periode 2019-2028, der tegner en klar retning, som understøtter en grøn omstilling mod målet at være CO2-neutral i 2025. Strategien realiseres gennem fem strategiske spor, og eksekveringen sker gennem en række handleplaner.

De fem strategiske spor er:

  • Bæredygtig og CO2-neutral i 2025
  • Symbioser og samarbejder
  • Forretningsfokus og forretningsudviklende
  • Proaktiv på rammevilkår
  • Kompetenceudvikle medarbejdere

Samlet set står de to selskaber, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Varme A/S, altså midt i en gennemgribende omlægning af varmeproduktionen. Før 2006 var al varme produceret på basis af fossilt brændsel (naturgas). I dag er ca. 2/3 af varmen bæredygtig og grøn. Ambitionen og planen er, at hele varmeforsyningen i 2025 er fuldt omstillet og dermed produktionen 100 % grøn.

En virksomhed, der bygger sin kerneforretning på energiproduktion, vil ofte have relativ stor påvirkning af miljøet, primært ved udledning af fossilt CO2, når dette indgår som brændsel. Derfor arbejder Hillerød Kraftvarme ApS som nævnt på at nedbringe denne påvirkning. Hillerød Varme A/S producerer også varme. Denne varme er dog 100 % grøn, idet den baserer sig på en blanding af biomasse, træpiller og industriel overskudsvarme.

Kommentarer til tabellen

  • 2021 var præget af de meget stærke prisstigninger på naturgas, som forøgede omkostningerne på den gasbaserede del af varmeproduktionen kraftigt. Da elpriserne også steg betydeligt, kunne stigningerne i varmeomkostningerne begrænses ved at producere en stor del af den gasbaserede varme som kraftvarme med samtidig elproduktion. 
  • Antallet af nye tilslutninger steg i 2021 med næsten 170 %, idet 230 nye kunder blev koblet på fjernvarmenettet mod 86 i 2020.
  • Utætte kundeinstallationer og fjernvarmerør giver Hillerød Varme A/S et betragteligt vandtab på op imod 1.200 m3 om måneden. Hertil kommer det afledte energitab. Det er et ressourcespild, som forsyningen løbende arbejder på at reducere. Derfor benytter forsyningen sig af flere forskellige tekniske metoder til at lokalisere de utætte rør og installationer. Det drejer sig om måling af spædevandsforbruget, termisk fotografering, overflyvning med droner, alarmer på ledningsnettet og fra primo 2022 også tilsætning af grønt sporstof til fjernvarmevandet. 

Konkrete initiativer i 2021

Målerudskiftning

Frem til 2025 udskifter Hillerød Forsyning alle kundernes vand- og varmemålere til fjernaflæste målere. Det betyder, at kunden slipper for at aflæse sin måler en gang om året og indberette aflæsningen til forsyningen. De fjernaflæste målere giver også bedre mulighed for, at Hillerød Forsyning kan opdage utætheder på ledningsnettet og dermed mindske vandspild.

Varmekampagne

Efter at gaspriserne steg kraftigt i løbet af hele 2021, måtte Hillerød Varme A/S varsle øgede kundepriser i efteråret 2021. I bestræbelserne på at reducere kundernes varmeforbrug og dermed afbøde prisstigningen mest muligt iværksatte Hillerød Forsyning en varmekampagne på primært de sociale medier med opfordringen til at ”skrue én grad ned.” Reducerer kunderne varmen med blot én grad, viser beregninger, at man kan spare op til 5 % på sin varmeregning.

Print Friendly, PDF & Email