Hillerød Forsyning koncernen

Hillerød Forsyning måler også på en række forhold, der ikke relaterer sig direkte til én af de fire forsyningsarter men derimod til bl.a. forbrugerne og medarbejderne. Disse forhold behandles samlet under Hillerød Forsyning koncernen.

Kommentarer til tabellen

 • Hillerød Forsyning har et lavt sygefravær. I 2021 var det på 2,70 % mod 2,33 % i 2020. Sammenlignet med fraværsdata fra Kommunernes og Regionernes Løndata, ligger sygefraværsniveauet i Hillerød Forsyning en del under gennemsnittet for ansatte i Hillerød Kommune (6,0 % i 2021). Ligeledes ligger sygefraværet i Hillerød Forsyning under gennemsnittet for forsyningsvirksomheder på landsplan (4,7 % i 2021) samt gennemsnittet for det private arbejdsmarked (3,2 % i 2020, idet 2021-tal ikke var tilgængelige på tidspunktet for denne rapports tilblivelse).
 • Antallet af arbejdsulykker i 2021 var ti mod seks i 2020 – heraf seks med efterfølgende fravær udover skadesdagen. Der har ikke været tale om alvorlige ulykker med mén. Hillerød Forsyning registrerer alle arbejdsulykker, hvor en medarbejder som følge af en hændelse har være på skadestuen eller til lægen, også selvom der ikke har været efterfølgende fravær. Dette sker både for at opnå et mere retvisende billede for antallet og karakteren arbejdsulykkerne, og for at hindre eller minimere risikoen for, at en lignende hændelse sker igen, ved at træffe forebyggende foranstaltninger.

 • Fra 1. maj 2021 måles kundetilfredshed med metoden NPS (Net Promoter Score), som er en metode til at måle en kundes loyalitet. Efter endt samtale mellem Kundeservice og kunden modtager kunden en sms med et link til et spørgeskema. Kundens besvarelse omregnes til en skala fra -100 til +100. Kundetilfredsheden endte i 2021 med en score på +69. Som udgangspunkt er en score over 0 fint, da det betyder, at virksomheden har flere loyale end illoyale kunder. En score over 20 betegnes som god. NPS over 50 er fremragende, og over 80 betegnes som ekstraordinært.

  • Hillerød Forsyning har med udgangen af 2021 implementeret en række mål for sin kommunikation på sociale medier og i pressen. På de sociale medier, Facebook og LinkedIn, er der både opsat kvantitative mål for udviklingen i antallet af følgere, og kvalitative mål, hvor antallet af interaktioner måles. Kvaliteten af pressedækningen bliver målt af Infomedia, der vurderer alle presseklip, der omhandler forsyningen.

  • I forsyningens trivselsanalyse er der fire spørgsmål til området krænkende adfærd. Der spørges ind til uønsket seksuel opmærksomhed, trusler om vold, fysisk vold og mobning. Respondenterne bliver bedt om at skrive en kommentar, hvis der har været krænkende adfærd. Der ses en stigning fra analysen i 2021 til analysen i 2022. I kommentarerne er det tydeligt, at stigningerne handler om trusler fra borgere, og at tonen overfor medarbejderne i Hillerød Forsyning generelt er blevet mere hård. Derudover viser kommentarerne også, at godt og vel halvdelen af indberetningerne er kendt og behandlet af enten leder eller HR.

  Hillerød Forsyning har desuden udarbejdet en række politikker på områder, der omfatter virksomhedens medarbejdere. Det drejer sig om følgende politikker:

  • Politik om alkohol og rusmidler
  • Rygepolitik
  • Sygefraværspolitik
  • Stresspolitik
  • Seniorpolitik
  • Mobning, chikane og seksuel chikane politik
  • Sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik
  • Menneskerettigheder
  • Antikorruption og bestikkelse

  Kort beskrivelse af de forskellige politikker kan findes her

  Konkrete initiativer i 2021

  Whistleblower-ordning

  Hillerød Forsyning ønsker en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende Hillerød Forsynings medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Derfor implementerede Hillerød Forsyning i 2021 en whistleblower-ordning. Ordningen skal sikre, at både interne og relevante eksterne interessenter anonymt kan gøre opmærksom på forhold, der kan være uetiske, ulovlige eller i strid med interne politikker.

  Whistleblower-ordningen giver mulighed for, at eksterne interessenter dvs. selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, leverandører og underleverandører, kan foretage indberetninger. Der kan indberettes forhold om personer med tilknytning til Hillerød Forsyning, herunder medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning.

  Indkøbspolitik

  På bestyrelsesmødet i december 2021 vedtog bestyrelsen en indkøbspolitik for virksomheden. Formålet med indkøbspolitikken er at sikre, at virksomhedens samlede indkøb af varer, tjenesteydelser, finansielle ydelser samt bygge- og anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med ejerstrategien. Derudover skal indkøbspolitikken skabe rammerne for indkøb på de mest fordelagtige vilkår for Hillerød Forsyning og sikre ensartede og effektive arbejdsprocesser omkring indkøb og udbudsprocesser.

  Indkøbspolitikken sikrer, at Hillerød Forsynings overordnede politikker og strategier anvendes. Indkøbspolitikken understøttes af virksomhedens projekthåndbog, IOP-regler, udbudsprocedurer, underskriftsregler, godkendelsesprocedurer, skriftlighedskrav og controlling-procedure.

  Indkøbspolitikken vil blive implementeret i organisationen i løbet af 2022.

   

  Print Friendly, PDF & Email