Hillerød Forsyning: CSR-rapport 2021

Hillerød Forsyning spiller en nøglerolle i den grønne omstilling i Hillerød Kommune. Det drejer sig for eksempel om levering af bæredygtig fjernvarme, rent drikkevand, øget adskillelse af regn- og spildevand, samt målrettet affaldssortering, der er med til at øge genanvendelsen og dermed styrke den cirkulære økonomi.

Derfor er vores samfundsansvar også en integreret del af måden, Hillerød Forsyning driver forretning på.

Og den strategiske, forretningsbaserede tilgang til CSR (Corporate Social Responsibility) betyder, at vi altid forsøger at skabe sammenhæng mellem de lovpligtige CSR-målepunkter og vores forretningsmål.

Det betyder, at forretningens målsætninger helt naturligt tager afsæt i CSR-målene om øget klimaneutralitet og bæredygtighed.

Fra og med i år, dvs. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, udkommer Hillerød Forsynings CSR-rapport i rent digitalt format. Og vi har valgt at gribe tingene lidt anderledes an end tidligere, hvor CSR var en integreret del af ledelsesberetningerne for de forskellige selskaber.

Ny lovgivning er én af årsagerne til, at rapporteringen ændres. Det kan du læse mere om her.

Der er et rimeligt stort sammenfald mellem de kommende, lovpligtige CSR-mål og mange af de emner, som selskaberne i koncernen allerede i dag adresserer i de respektive ledelsesberetninger. Samtidig med, at CSR-rapporteringen udbygges, vil ledelsesberetningerne i de selskabsspecifikke årsrapporter derfor allerede fra indeværende år blive skaleret ned til et lovpligtigt minimum for at undgå unødige gentagelser.

De i alt 85 målepunkter er inddelt i fem overordnede kategorier; én kategori for hver af de fire forsyningsarter (spildevand, vand, varme og affald), og én kategori (koncern), der omfatter en række lovpligtige målepunkter indenfor primært forbrugerforhold, økonomi og HR, f.eks. sociale forhold, menneskerettigheder og kønsfordeling.

Miljømæssige forhold og Klima

Kategorierne for de fire forsyningsarter fokuserer primært på miljømæssige forhold og klima.

Drift af forsyningsvirksomhed kan påvirke det omkringliggende miljø. Påvirkningerne kan medføre lugt, støj og udledning af forurenende stoffer. Endvidere forbruges vandressourcer og energi ved produktion og distribution af drikkevand og varme samt ved rensning og transport af spildevand og affald.

Hillerød Forsyning arbejder systematisk på at minimere den driftsmæssige påvirkning af miljøet. Det omfatter blandt andet optimering af driften af pumper for minimering af elforbruget, reduktion af støj fra anlæggene, reduktion af udledning af forurenende stoffer og lugt samt udsivning fra utætte rør.

Her kan du læse mere om målene i de enkelte selskaber:

Affald

Varme

Vand

Spildevand

Koncern

Print Friendly, PDF & Email