Hillerød Vand A/S

Selskabet arbejder efter en strategi for det samlede vandområde. Vandområdet i Hillerød Forsyning bruger store mængder energi og andre ressourcer til levering af drikkevand, rensning af spildevand og håndtering af regnvand. Selskabet arbejder løbende på at nedbringe den negative påvirkning af miljøet, som vandområdet typisk medfører.

Selskabet udfører løbende kontrol med drikkevandskvaliteten og tilfører løbende nye stoffer til analyselisten, når Miljøstyrelsen, som overvåger den nationale drikkevandskvalitet, anmoder om dette. I 2021 er alle kontrolkrav og grænseværdier for alle vandværker og kontrolsteder overholdt.

Hillerød Vand A/S arbejder systematisk med at minimere vandtabet i ledningsnettet. Gennem de seneste år har selskabet således, ved at gennemføre lækagesporinger og udbedre utætheder i ledningsnettet, kunne holde ledningstabet nede på et minimum.

Kommentarer til tabellen

  • Hillerød Vand A/S måler løbende på drikkevandskvaliteten for at sikre, at drikkevandet lever op til kravene i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsynings­anlæg (bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019). Der måles bl.a. for colibakterier, florid, jern, mangan, nikkel, nitrat og arsen, og værdierne for Hillerød Vand A/S’ tre vandværker ligger alle under de gældende grænseværdier. (https://hillerodforsyning.dk/media/Vandforsyningen-info-om-vandets-kvalitet.pdf/)

  • Antallet af ledningsbrud faldt fra 30 i 2020 til 19 i 2021, hvilket var en medvirkende årsag til, at vandtabet faldt fra 5,8 % i 2020 til 4,73 % i 2021. Vandtab betyder tab af godt grundvand og et øget energiforbrug, hvilket betyder større udledning af CO2. I mange lande er vandtabet mere end 50 %, men i Danmark har vi i mange år arbejdet på at opnå et lavt vandtab, og i dag er landsgennemsnittet 9 %.

Konkrete initiativer i 2021

PFOS – (Perfluoroktansulfonater)

Siden Miljøstyrelsen den 8. juni 2021 udsendte skærpede krav til PFOS i drikkevand, har Hillerød Vand A/S foretaget en screening for stoffet. Iflg. Miljøstyrelsen er grænseværdien i drikkevandskvalitetskriteriet for summen af de fire PFAS- stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) fremover maksimalt 2 nanogram per liter.

Drikkevandet fra Hillerød Vand A/S’ tre vandværker er blevet screenet for det kræftfremkaldende stof. Resultatet fra screeningen viser, at der ikke er fundet PFOS i drikkevandet fra de tre vandværker.

Reduktion af skyllevand

Hillerød Vand A/S deltager sammen med bl.a. Teknologisk Institut i et projekt, der skal reducere mængden af skyllevand. I dag anvendes i gennemsnit omkring 4 % af det indvundne vand til at skylle jernslam ud af vandværkernes sandfiltre, og i projektet testes en nyudviklet rotor, der i laboratorieforsøg har vist sig at kunne give en vandbesparelse på op til 75 %.

Jernslammet lægger sig primært i sandfiltrets øvre lag, og da den nye rotor kun løfter dette lag, kan vandværket nøjes med at skylle det øverste lag af sandfiltret fri for jernslam og kun lejlighedsvis foretage et fuldt returskyl. Det vil føre til en betydelig vandbesparelse, ligesom den nye teknologi er mere skånsom over for de gavnlige mikroorganismer i sandfiltret.

Den nyudviklede rotor vil blive testet i forsøg hos bl.a. Hillerød Vand A/S.

Partneringaftale med Nordkysten

Hillerød Vand A/S har gennem en årrække haft en rammeaftale om renovering af ældre og udtjente vandledninger med Entreprenørfirmaet Nordkysten. Erfaringerne fra denne aftale førte i 2021 til, at samarbejdet blev opgraderet til et strategisk partnerskab. Partnerskabets opgave er at vedligeholde og udbygge vandledningsnettet og dermed mindske antallet af ledningsbrud. Det øger borgernes forsyningssikkerhed og reducerer samtidig mængden af vand, der går tabt i systemet.

Det strategiske partnerskab betyder også, at Hillerød Vand A/S fremover vil inddrage Nordkysten tidligere i planlægningen af de enkelte opgaver. Dette skal resultere i færre gener, idet grave- og ledningsarbejdet skal tilrettelægges under størst muligt hensyn til lokale forhold.

Print Friendly, PDF & Email