Print Friendly, PDF & Email
Solrødgård

Solrødgård Klima- og Miljøpark er udviklet ud fra et fremsynet, kommunalt ønske om at sammentænke natur, forsyningstekniske anlæg og rekreative områder. Derfor udarbejdede man i 2015 en visionsplan, som gav Hillerød Forsyning mulighed for at etablere Solrødgård Miljø- og Klimapark med de nyeste teknologier og uden at genere naboerne. F.eks. ved at overdække renseanlægget har man gjort det til et attraktivt sted at opholde sig og gå ture.

Hillerød Forsyning bliver flittigt besøgt af kommuner og konsulentvirksomheder fra Danmark og udlandet, fordi vi netop har gjort noget unikt ved at sammentænke teknik, natur og rekreative områder. Vi ønsker at inspirere kollegaerne rundt om i både Danmark og resten af verden, til hvad der er muligt i den grønne omstillings tegn.

Formidling

Hillerød Forsynings skoletjeneste har fokus på den unikke mulighed der er for at inspirere og udvikle byens børn og unge til at agere bæredygtigt i deres hverdag. F.eks. ved at sortere affald og derigennem få en forståelse for nødvendigheden af sortering. Samt gennem øvelser og oplevelser at få mulighed for at koble den naturvidenskabelige viden til den praktiske verden.

Der er taget flere initiativer og lagt planer, men grundet COVID 19-pandemien var der naturligt en begrænsning i antallet af formidlingsaktiviteter i store dele af 2021, da alle indendørs værker og lokaler var lukket i store dele af perioden. På trods af dette benspænd blev der alligevel gennemført 51 besøg fordelt over hele forsyningen.

Der blev i 2021 etableret et samarbejde med den kommunale koordinator for eksterne læringsmiljøer. Det samarbejde har udmøntet sig i, at formidlingen har udarbejdet et obligatorisk undervisningsforløb for Hillerød kommunes 8 klasser. Forløbet centrerer sig om renseanlægget HCR Syd, og handler om rensning af spildevand. Det obligatoriske undervisningsforløb er blevet et fast samarbejde mellem kommunen og forsyningen. Således vil der ligeledes komme ca. 20. klasser på besøg i efteråret 2022.

Derudover har forsyningens formidler modtaget en formidlerpris for arbejdet med at udvikle et undervisningsforløb for kommende håndværkere om genanvendelse og sortering af byggeaffald. Formidleren har etableret et samarbejde med U/Nord i Hillerød (teknisk skole), om at alle deres 14 intro hold (bl.a. kommende håndværkere), skal på besøg hos Hillerød Forsynings Skoletjeneste hvert år fremover.

Forløbet har til formål at gøre fremtidens håndværkers til eksperter i affaldssortering, og det kan kun opnås ved at give dem viden om, hvorfor vi skal sortere, og gennem oplevelses- og øvelses-baseret undervisning udfordre forældede holdninger til sortering af byggeaffald.

Biodiversitet

Masterplanen for Solrødgård indeholder, foruden landsskabsplan og arkitektoniske krav til området, også en såkaldt exit strategi. Strategien stiller krav til, hvordan anlæggene fjernes igen, når de på et tidspunkt, langt ude i fremtiden, ikke længere er tidssvarende. I masterplanen indgår også en plan for, hvordan vi skal sikre en naturlig fauna og flora i området, bl.a. ved udelukkende at plante arter hjemmehørende i området.

Facility arbejder videre med området ud fra arkitekternes plan for at øge den lokale biodiversitet. Her er et samarbejde med foreningen Vild Med Vilje blevet søsat, for at få hjælp og sparring til ændring af praksisser, som på sigt vil fremme biodiversiteten på Solrødgård Klima- og Miljøpark.

For at blive klogere på, hvordan vi kan understøtte udviklingen af biodiversiteten og i særdeleshed biotoperne i en positiv retning gennem vores drift, er vi nysgerrige på effekten af vores tiltag. Derfor har vi haft besøg af natureksperter, som har set nærmere på vores områder.

Resultatet er, at der er overraskende mange arter, som allerede har etableret sig i parken. Mere end 200 vilde danske plantearter er med til at definere parkens unikke biotoper. Nogen vokser solbeskinnet og tørt på de lysåbne sletter, som fx almindelig kællingetand. Og andre som blågrøn kogleaks vokser kun på permanent våd bund i vores vådområder.

Lige meget hvor man går, bliver man mødt med myriader af liv. Samlet set rummer Solrødgård Klima og Miljøpark, allerede her få år efter konverteringen fra dyrket landbrugsareal til natur, en fin biodiversitet med mange plante- og insektarter, som har formået at etablere sig på relativt kort tid i det store sammenhængende naturområde.

Anlæggene på Solrødgård

HCR Syd, renseanlægget på Solrødgård, er overdækket og fremstår som et visionært fyrtårnsprojekt med den nyeste teknologi inden for rensning af spildevand.

Renseanlægget giver en forbedret rensning af spildevandet i forhold til tidligere, og er samtidig CO2-neutralt og energiproducerende, hvilket gavner miljøet og reducerer driftsomkostningerne.

Visionen for genbrugsstationen er, at det skal være nemt og sikkert for vores kunder at aflevere affald samt give forsyningens medarbejdere gode arbejdsforhold. Den forbedrede sikkerhed udmønter sig i, at den tunge lastbiltrafik kører i et lavere niveau end personbilerne.

Samtidig er det blevet nemmere for kunderne at læsse affald i containerne, da de er placeret i samme lavere niveau som lastbilerne. Genbrugsstationen besøges årligt ca. 250.000 gange, og kunderne kan sortere deres affald i 43 forskellige fraktioner.

Klima- og Miljøcenteret med omklædning, lager, værksteder, laboratorium, undervisningslokaler og administration stod klar på Solrødgård i efteråret 2018.

Der er også sat gang i projekteringen af et nyt vandværk på Solrødgård. Det skal efter planen stå klar i 2025, ligesom der også vil blive etableret energiproduktion på området– sandsynligvis i form af varmepumper, der udnytter restvarmen fra spildevandet.


Du kan fordybe dig i tallene bag vores arbejde ved at læse årsrapporterne:

Print Friendly, PDF & Email