Om Hillerød Forsyning

Vi er en koncern, der består af 8 selskaber:

 • Hillerød Forsyning Holding A/S
 • Hillerød Affaldshåndtering A/S
 • Hillerød Varme A/S
 • Hillerød Kraftvarme ApS
 • Hillerød Vand A/S
 • Hillerød Spildevand A/S
 • Hillerød Service A/S
 • Kundeservice Nordsjælland A/S

Kommunens kapitalejerskab er placeret i Hillerød Forsyning Holding A/S, og holdingselskabet ejer 100 % af kapitalen i de seks underliggende datterselskaber.

Hillerød Service A/S ejer 100 % af aktierne i Kundeservice Nordsjælland A/S og 10 % af aktierne i Nordkøb A/S, der er stiftet sammen med 8 andre nordsjællandske forsyninger.

Hillerød Affaldshåndtering A/S ejer 50 % af aktierne i Fælles Affaldsindsamling A/S, der er stiftet sammen med Halsnæs Forsyning.

De regulatoriske rammer, som vores selskaber i Hillerød Forsyning arbejder inden for, er meget forskellige, men med den fællesnævner at alle selskaber er ”hvile-i-sig-selv-selskaber” (HVISS).

Hillerød Forsyning blev udskilt fra Hillerød Kommune og selskabsgjort i 2008.


Strategiske fyrtårne

Hillerød Forsyning har udvalgt seks strategiske fyrtårne, der definerer det, vi som virksomhed har særligt fokus på:

 • Solrødgård Klima- og Miljøpark
  Klima- og Miljøparken er ikke kun et strategisk fyrtårn for Hillerød Forsyning, det er også et fyrtårn i Hillerød Kommunes visionsplan. Bæredygtighed, formidling og exitstrategi er tænkt ind i projektet, og stort set alle planlagte aktiviteter er nu gennemført. Administrationsbygningen i Klima- og Miljøparken blev taget i brug i november 2018.
 • Biomassefyret kraftvarmeværk
  Det biomassefyrede kraftvarmeværk stod færdigt og blev taget i brug i 2016. Det biomassefyrede kraftvarmeværk medvirker til, at en stor del af Hillerød Varme A/S’ fjernvarme kommer fra ikke-fossile brændsler. Det næste varmeproduktionsanlæg er endnu ikke besluttet, men vil med sikkerhed være ikke-fossilt.
 • Overdækket renseanlæg
  Det overdækkede renseanlæg på Solrødgård, der blev taget i brug i 2018, lever op til moderne rensekrav og skaber både grundlag for rensning af spildevand fra det nye hospital og pharma-virksomheder i kommunen og en markant byudvikling.
 • Nyt vandværk
  Adgangen til tilstrækkelige mængder drikkevand kræver et nyt vandværk. Når arbejdet med et nyt vandværk går i gang, bliver der samtidig taget fat på moderne vandbehandlingsmetoder og nye kildepladser.
 • Genbrugsstation
  Genbrugsstationen på Solrødgård blev taget i brug i 2016, og understøtter det vigtige arbejde med udsortering af affald og genanvendelse, der begge er vigtige elementer i bæredygtighed.
 • Symbiose Hillerød
  I Symbiose Hillerød bliver der arbejdet med at nyttiggøre restprodukter fra en virksomhed til brug i produktion i en anden virksomhed, det gavner miljøet og er samtidig økonomisk fornuftigt. Det er med til at forbedre erhvervsklimaet i Hillerød Kommune.

Mission og Vision

Vi understøtter vore kunders sundhed og hverdagsliv, både i dag og i fremtiden, ved at levere rent vand og varme, samt håndtere spildevand og affald på en miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde – og vi ønsker at være blandt de tre bedste forsyninger i Nordsjælland på alle forsyningsarter og den bedste på mindst én forsyningsart. Bedste forsyning bliver målt som en afvejning mellem forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og oplevet kundetilfredshed.

Medarbejderne

Forsyningsvirksomhederne på Sjælland konkurrerer om medarbejdere, og der er specielt stor efterspørgsel på medarbejdere inden for spildevand og klimatilpasning. For at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere skal Hillerød Forsyning være et attraktivt sted at være ansat, have markedsrigtige ansættelsesvilkår (løn, kantineordning og personalegoder), samt fokus på høj medarbejdertilfredshed og et lavt stressniveau.

Vi gennemfører årligt en medarbejdertilfredshedsundersøgelse for at afdække eventuelle problemer. Resultaterne viser, at vores medarbejdere i overvejende grad er tilfredse, eller meget tilfredse, med Hillerød Forsyning som arbejdsplads.

Hillerød Forsyning og FN’s 17 verdensmål

I Hillerød  Forsyning har vi valgt at bruge FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling som en ramme, sammen med vores værdier og Hillerød Kommunes visionsplan, for vores daglige arbejde med miljø og bæredygtighed.

Det synliggør overfor vores omverden og vores medarbejdere, hvor Hillerød Forsyning kan bidrage til at understøtte verdensmålene. Det sikrer også, at vi løbende tænker verdensmålene ind i vores løsninger og beslutninger, hvor det giver mening. Desuden bidrager fokus på verdensmålene også til stolthed blandt vores medarbejdere over den virksomhed, de er en del af.

Af de 17 verdensmål har vi udvalgt 8 mål, som vi har særligt fokus på:

Mål nr. 6: Rent vand og sanitet, hvor Hillerød Forsyning har etableret et nyt renseanlæg, der renser markant bedre end det gamle centrale renseanlæg. Vi planlægger at udvide med rensning for medicinrester og særligt miljøfremmede stoffer. Hillerød Forsyning har derudover besluttet at etablere et nyt vandværk, og minimum en ny kildeplads, for at sikre rent drikkevand mange år ud i fremtiden.

Mål nr. 7: Bæredygtig energi, hvor Hillerød Forsyning senest i 2025 vil have en fossilfri varmeproduktion.

Mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, hvor Hillerød Forsyning har bygget et renseanlæg, der sikrer, at på trods af en væsentlig by- og erhvervsudvikling i Hillerød Kommune vil påvirkningen af miljøet ikke stige. Vi arbejder derudover på at øge genanvendelse af materialer i vores affald, og har bl.a. åbnet en genbrugsbutik, der har 3-doblet det direkte genbrug.

Mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion, hvor Hillerød Forsyning anvender biler med miljøklasse A eller bedre, vi køber alene biomasse fra skove, der er certificeret bæredygtige og primært fra lokale skove.

Mål nr. 13: Klimaindsats, hvor Hillerød Forsyning har besluttet allerede i 2025 at have en fossilfri varmeproduktion. Endvidere har vi opført et renseanlæg der er CO2 neutralt og netto-energiproducerende. Vi arbejder for at reducere energiforbruget ved produktion af drikkevand, og vores klima- og miljøcenter opfylder BR2020.

Mål nr. 14: Livet i havet, hvor Hillerød Forsyning har etableret et fantastisk renseanlæg og arbejder for i fremtiden at rense for medicinrester.

Mål nr. 15: Livet på land, hvor arbejdet med håndtering af regnvand, klimatilpasning og biodiversitet er fokusområder. Ved indkøb af biomasse til vores varmeproduktionsanlæg er hensyn til beskyttelse af biodiversitet i skovene og bæredygtig skovdrift fokusområder.

Mål nr. 17: Partnerskaber for handling, hvor Hillerød Forsyning gennem arbejdet i Symbiose Hillerød forsøger at opnå væsentlige miljøfordele ved fælles og/eller koordinerede anlægsaktiviteter.