Om Hillerød Forsyning

Vi er en koncern, der består af 8 selskaber:

 • Hillerød Forsyning Holding A/S
 • Hillerød Affaldshåndtering A/S
 • Hillerød Varme A/S
 • Hillerød Kraftvarme ApS
 • Hillerød Vand A/S
 • Hillerød Spildevand A/S
 • Hillerød Service A/S
 • Hillerød Fjernkøl A/S

Kommunens kapitalejerskab er placeret i Hillerød Forsyning Holding A/S, og holdingselskabet ejer 100 % af kapitalen i de syv underliggende datterselskaber.

Hillerød Service A/S 20 % af aktierne i Nordkøb A/S, der oprindeligt er stiftet sammen med 8 andre nordsjællandske forsyninger, og nu ejes af fem nordsjællandske forsyninger.

Hillerød Affaldshåndtering A/S ejer 50 % af aktierne i Fælles Affaldsindsamling A/S, der er stiftet sammen med Halsnæs Forsyning.

De regulatoriske rammer, som vores selskaber i Hillerød Forsyning arbejder inden for, er meget forskellige. Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S er ”hvile-i-sig-selv-selskaber” (HVISS). De øvrige selskaber kan drives med overskud. Det overskud, der opbygges i disse selskaber, bruges på at finansiere den grønne omstilling i Hillerød Forsyning koncernen.

Hillerød Forsyning blev udskilt fra Hillerød Kommune og selskabsgjort i 2008. I 2012 kom Hillerød Kraftvarme ApS til, idet Hillerød Kraftvarmeværk blev tilkøbt fra Vattenfall, og blev en del af Hillerød Forsyning koncernen.


Strategiske fyrtårne

Hillerød Forsyning har udvalgt seks strategiske fyrtårne, der definerer det, vi som virksomhed har særligt fokus på:

 • Solrødgård Klima- og Miljøpark
  Klima- og Miljøparken er ikke kun et strategisk fyrtårn for Hillerød Forsyning, det er også et fyrtårn i Hillerød Kommunes visionsplan. Bæredygtighed, formidling og exitstrategi er tænkt ind i projektet, og stort set alle planlagte aktiviteter er nu gennemført. Administrationsbygningen i Klima- og Miljøparken blev taget i brug i november 2018.
 • Biomassefyret kraftvarmeværk
  Det biomassefyrede kraftvarmeværk stod færdigt og blev taget i brug i 2016. Det biomassefyrede kraftvarmeværk medvirker til, at en stor del af Hillerød Varme A/S’ fjernvarme kommer fra ikke-fossile brændsler. Det næste varmeproduktionsanlæg er endnu ikke besluttet, men vil med sikkerhed være ikke-fossilt.
 • Overdækket renseanlæg
  Det overdækkede renseanlæg på Solrødgård, der blev taget i brug i 2018, lever op til moderne rensekrav og skaber både grundlag for rensning af spildevand fra det nye hospital og pharma-virksomheder i kommunen og en markant byudvikling.
 • Nyt vandværk
  Adgangen til tilstrækkelige mængder drikkevand kræver et nyt vandværk. Når arbejdet med et nyt vandværk går i gang, bliver der samtidig taget fat på moderne vandbehandlingsmetoder og nye kildepladser.
 • Genbrugsstation
  Genbrugsstationen på Solrødgård blev taget i brug i 2016, og understøtter det vigtige arbejde med udsortering af affald og genanvendelse, der begge er vigtige elementer i bæredygtighed.
 • Symbiose Hillerød  
  I Symbiose Hillerød bliver der arbejdet med at nyttiggøre restprodukter fra en virksomhed til brug i produktion i en anden virksomhed, det gavner miljøet og er samtidig økonomisk fornuftigt. Det er med til at forbedre erhvervsklimaet i Hillerød Kommune.

Mission og Vision

Vi understøtter vores kunders sundhed og hverdagsliv, både i dag og i fremtiden, ved at levere rent vand og varme, samt håndtere spildevand og affald på en miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde – og vi ønsker at være blandt de tre bedste forsyninger i Nordsjælland på alle forsyningsarter og den bedste på mindst én forsyningsart. Bedste forsyning bliver målt som en afvejning mellem forsyningssikkerhed, økonomi, miljø og oplevet kundetilfredshed.

Medarbejderne

Forsyningsvirksomhederne på Sjælland konkurrerer om medarbejdere, og der er specielt stor efterspørgsel på medarbejdere inden for spildevand og klimatilpasning. For at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere skal Hillerød Forsyning være et attraktivt sted at være ansat, have markedsrigtige ansættelsesvilkår (løn, kantineordning og personalegoder), samt fokus på høj medarbejdertilfredshed og et lavt stressniveau.

Vi gennemfører årligt en medarbejdertilfredshedsundersøgelse for at afdække eventuelle problemer. Resultaterne viser, at vores medarbejdere i overvejende grad er tilfredse, eller meget tilfredse, med Hillerød Forsyning som arbejdsplads.

Operational Excellence

Hillerød Forsyning har fokus på Operational Excellence, der er et begreb, der handler om at stræbe mod at være effektiv på en given disciplin i driften. Det kan fx være teknisk drift i en forsyningsart, likviditetsstyring, brændselsindkøb eller målinger og afregninger i forhold til kunderne.

Der er forskellige måder at arbejde med Operational Excellence på. Vi arbejder på at implementere en procesdrevet organisation, hvor fokus er på veldokumenterede processer i alle dele af organisationen. Processerne bliver løbende optimeret gennem inddragelse af medarbejderne. Den procesdrevne organisation er valgt, fordi overgangen til en procesdrevet organisation i andre organisationer har vist sig at skabe væsentlige forbedringer og på sigt kan udvikles i flere retninger.

Bestyrelse og direktion

I 2020 skiftede Hillerød Forsyning Holding A/S og de 100 % ejede selskaber i koncernen (Hillerød Forsyning) administrerende direktør. Den konstituerede direktør har en fast årsløn på 1.361 tkr. plus 20,17 % pension, ferietillæg og fri telefon.

Bestyrelsesformanden i Hillerød Forsyning (formand i 7 bestyrelser – Hillerød Forsyning Holding A/S og de heraf 6 direkte ejede datterselskaber) modtog i 2020 et årshonorar på 211 tkr. svarende til 30,2 tkr. pr. bestyrelse i koncernen. Bestyrelsens næstformand (næstformand i 7 bestyrelser) modtog tilsvarende et årshonorar på 105 tkr. svarende til 15,1 tkr. pr. bestyrelse i koncernen. De menige bestyrelsesmedlemmer – herunder forbruger- og medarbejderrepræsentanter – modtog et årshonorar på 7 tkr. for hver bestyrelsespost, de bestrider, i Hillerød Forsyning koncernen. 

Hillerød Forsyning og FN’s 17 verdensmål

I Hillerød Forsyning har vi valgt at arbejde med FN`s verdensmål for at understøtte Hillerød kommune, på en måde, der bakker op om vores ejeres visionsplan for verdensmålene.

Vi tænker verdensmålene ind i vores løsninger og beslutninger, og dermed bidrager Hillerød Forsyning til at understøtte de otte verdensmål, som favner vores kerneopgaver. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi konkret arbejder med de otte verdensmål.

I vores optik bør verdensmål 11, ”Bæredygtige byer og Lokalsamfund”, være et naturligt fokuspunkt i alle kommuner. Derfor er de otte verdensmål, vi arbejder med, udvalgt, så de understøtter netop den kerneopgave. ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” favner dermed de øvrige verdensmål, som vi arbejder med. Det betyder, at vi – ved at arbejde for at opfylde vores egne mål – også bidrager til, at kommunen kan opfylde sine mål.

Drikkevand

For at sikre dig rent vand i hanerne, arbejder vi aktivt med at beskytte grundvandet ved vores kildepladser og vandboringer.

Hillerød Forsyning udvinder alt drikkevand lokalt. Vi har nemlig rigtig godt vand i Hillerød og omegn, og vi arbejder for, at det forbliver sådan.

For at sikre dig godt drikkevand – og nok af det mange år ud i fremtiden – samarbejder vi med kommunen om at etablere et nyt vandværk.

De tre eksisterende vandværker i hhv. Frederiksgade (fra 1898), Stenholt (1972) og St. Lyngby (1965) er efterhånden ved at være udtjente. Derfor bygger vi et nyt moderne vandværk, som skaber en større forsyningssikkerhed. Bl.a. vil vi undgå de åbne vandbaner, som man finder i de fleste ældre anlæg, og dermed minimerer vi risikoen for forurening af drikkevandet.

Derudover etablerer vi en ny kildeplads i Freerslev, for at sikre dig nok og godt drikkevand mange år ud i fremtiden.

Bæredygtig Energiproduktion

Du skal have varme i radiatorerne. Derfor arbejder vi målrettet på at producere mere bæredygtig varme. Vi har et mål om allerede i 2025 at have en fossilfri varmeproduktion. Ved indkøb af biomasse til vores varmeproduktionsanlæg, vil der kun blive indkøbt træer, som er fældet ved certificeret skovdrift.

Vi arbejder også med at benytte overskudsvarmen fra både det nye renseanlæg og fra flere af kommunens virksomheder i fjernvarmesystemet.

Derudover er vi i gang med at planlægge nyt fjernkølingsanlæg, hvor restproduktet fra kølingsprocessen er varme, som også vil blive ført ind i fjernvarmesystemet.

Den overordnede ledestjerne

Som forsyningsvirksomhed betragter vi verdensmål 11 som vores vigtigste verdensmål. I en tid, hvor der globalt er fokus på klimaet og den grønne omstilling, er det vigtigt, at vi arbejder målrettet på at kunne levere fossilfri varme, at vi renser spildevandet bedst muligt, inden vi leder det tilbage i kredsløbet, at vi sikrer rent drikkevand i hanerne, og at vi arbejder for, at mest muligt affald genanvendes.

Øget Genanvendelse

Hillerød Kommune har en ambitiøs strategi på ressourceområdet. Derfor er vi en af de kommuner, der er længst fremme med hensyn til sortering og genanvendelse af affaldet. Det betyder, at Hillerød Kommune er tæt på være at i mål på rejsen, som andre kommuner først nu er ved at tage fat på.

Når du sorterer dit affald, er du med til at bidrage til øget genanvendelse af materialer – både hjemme og på genbrugsstationen. Når vi genanvender vores pap, plastik, gamle dåser og flasker, mindsker vi behovet for ny, energikrævende produktion af disse produkter. Derfor arbejder vi løbende på at udvikle vores otte  affaldsfraktioner og -ordninger, så vi hele tiden har mulighed for at genanvende mere og bedre.

På Hillerød Genbrugsstation sorterer vi i dag i 43 fraktioner, og vi arbejder løbende på, sammen med vores samarbejdspartnere, at øge genanvendelsesmulighederne af fraktionerne. Vi fokuserer også på at sikre mere direkte genbrug. Direkte genbrug er nemlig en effektiv måde at spare produktionsressourcer på, og dermed mindsker vi som kommune vores klimaftryk.  

Klimatilpasning og biodiversitet

Den stigende mængde regnvand skal håndteres. Det kan ske gennem  separatkloakering og via klimatilpasningsprojekter, som vi etablerer i tæt samarbejde med Hillerød Kommune. For eksempel ved projekter inde i Hillerød, hvor vi, sammen med vores ejere, arbejder på at separere regnvand fra kloakvand.

Derudover arbejder vi også med klimatilpasning og biodiversitet på bl.a. Solrødgård Klima- og Miljøpark, hvor vi kan tilbageholde ca. 60.000 kubikmeter vand ved en 100-årshændelse.

I samarbejde med organisationen Vild med Vilje arbejder Hillerød Forsyning også med at øge biodiversiteten på flere af vores arealer, bl.a. ved Solrødgård Klima- og Miljøpark.

Dette er med til at understøtte Hillerød Kommunes fokus på både klimasikring og biodiversitet.

Mindske udledning af næringsstoffer

For at sikre naturen og miljøet omkring os har Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune etableret et nyt renseanlæg, HCR Syd, som renser vores spildevand bedre end det gamle anlæg. Dermed mindsker vi udledningen af næringsstoffer til Pøle Å, Arresø og Roskilde Fjord, som er de steder Hillerød kommunes spildevand udledes til.

Det nye renseanlæg er bygget, så det kan genanvende ressourcerne. For eksempel udnytter vi overskudsslam til at producere biogas til eget anlæg. varmen bruges til at opvarme  HCR Syd, hvilket forbedrer indeklimaet og arbejdsmiljøet og overskudsvarmen ledes ud i fjernvarmenettet til gavn for fjernvarmekunderne.  

Vi arbejder på at udvide HCR Syd med rensning for medicinrester og miljøfarlige stoffer, hvilket er med til at reducere aftrykket på økosystemerne, når vi udleder det rensede spildevand.

Biodiversitet indtænkes i projekter

Hillerød forsyning samarbejder med kommunen og andre samarbejdspartnere med at indtænke biodiversitet og et generelt fokus på naturen i mange af vores projekter. Det gælder for eksempel samarbejdet med Vild Med Vilje, hvor vi arbejder på at øge biodiversiteten på forsyningens områder som Solrødgård Miljø- og Klimapark.

Vi samarbejder og indgår partnerskaber

Gennem deltagelse i Symbiose Hillerød, samarbejder vi med virksomheder, og målet med partnerskaberne er at opnå væsentlige miljøfordele ved fælles eller koordinerede anlægsaktiviteter. Vi arbejder eksempelvis med at tilbyde fjernkøling hos virksomheder, der efterspørger det. Ved at samarbejde om dette, kan forsyningen benytte overskudsvarmen fra kølingen i fjernvarmesystemet.


Du kan fordybe dig i tallene bag vores arbejde ved at læse årsrapporterne: