Hillerød Spildevand A/S

Hillerød Spildevand A/S har en vision om:

 • at være blandt de 5 bedste vandselskaber i Danmark
 • at bidrage til en bæredygtig vandcyklus, hvor energi, CO2 og miljø styrer valget af løsninger, og hvor vandløsninger tager afsæt i respekt for naturen og de ressourcer, der er på vores jord
 • at vores vandområde i 2030 er CO2-neutralt, og
 • at vi ressourcegenanvender 100 %.

Hillerød Spildevand A/S arbejder løbende på at minimere den påvirkning af det omkringliggende miljø, som drift af spildevandsforsyningsvirksomhed medfører i form af lugt og støj samt visuelle påvirkninger. Bl.a. derfor valgte Hillerød Forsyning fuldt at overdække sit renseanlæg, HCR Syd, hvilket betyder, at anlægget visuelt påvirker landskabet i langt mindre grad end andre renseanlæg, ligesom overdækningen reducerer luftgener for kommende naboer.

Utætte spildevandsledninger kan medføre udsivning af spildevand, ligesom ekstreme nedbørsmængder kan give utilsigtet udledning. Hillerød Forsyning arbejder målrettet på at reducere begge dele.

Når dette omsættes til konkrete målepunkter, betyder det, at Hillerød Spildevand A/S lovgivningsmæssigt er forpligtet til at måle på en række punkter, der relaterer sig til miljø og klima.

Det drejer sig f.eks. om:

 • Stofkoncentration, dvs. udledning af fosfor og kvælstof
 • Mængden af renset spildevand, som udledes
 • Overløb til recipient
 • Kloakstop, ledningsbrud etc.
 • Energiforbrug og energiproduktion (biogas)

  Kommentarer til tabellen

  • Som det fremgår af tabellen, har Hillerød Spildevand A/S fra 2020 til 2021 reduceret sin gennemsnitlige udledning af både kvælstof og fosfor. Den gennemsnitlige stofkoncentration af kvælstof er reduceret fra 2,8 til 1,96 mg/l og den gennemsnitlige koncentration af fosfor er reduceret fra 0,17 til 0,11 mg/l. Det er under kravene i udledningstilladelsen, der tillader udledning af op til 3,66 mg/l kvælstof og 0,182 mg/l fosfor. Der blev udledt 6,0 mio. m3 renset spildevand fra HCR Syd, hvor loftet i udledningstilladelsen ligger på 6,7 mio. m3. Den samlede mængde renset spildevand afhænger af mængden af nedbør.

  • Hvad angår overløb til recipient steg den samlede overløbsmængde i 2021 med 30 % i forhold til 2020. Den større mængde overløb til recipient hænger nøje sammen med, at der faldt 30 % mere nedbør i Hillerød i 2021 end i 2020. Efter at Hillerød Forsyning fra 2019 til 2020 fik reduceret overløb til Arresø med knap 75 % på grund af et større anlægsprojekt med styring af pumpestationer, bassiner og HCR Syd, steg overløb til Arresø i 2021 med 40 % (fra 313 tm3 til 439 tm3) pga. den øgede mængde nedbør.

  Konkrete initiativer i 2021

  Rensning for medicinrester

  Hillerød Spildevand A/S undersøgte i et pilotprojekt i første halvår af 2021 muligheden for en central rensning af spildevandet for medicinrester. I projektet blev effekten af en efterbehandling af det biologisk rensede vand med ozon og filtrering i granuleret aktivt kul undersøgt. Spildevandet blev testet for i alt 54 forskellige lægemidler med særlig fokus på syv udvalgte modelstoffer, der findes i medicin til behandling af bl.a. forhøjet blodtryk, depression, epilepsi, prostatacancer og gigt.

  Pilotprojektet viste, at behandling af HCR Syds udløbsvand med ozon og aktivt kul giver en effektiv rensning til under detektionsgrænsen for de syv modelstoffer. Rensningen var så effektiv, at stofmængden for alle syv modelstoffers vedkommende blev reduceret med over 91 procent. For de øvrige 47 stoffer ud af de 54 lægemidler i pilotforsøget, blev alle undtagen to renset til under detektionsværdien.

  Nok så vigtigt viste pilotprojektet desuden, at rensning med ozon og aktivt kul også reducerer mængden af kvælstof og fosfor i det rensede vand, hvilket kan være vigtigt i forhold til fremtidige udledningstilladelser for HCR Syd.

  På baggrund af resultaterne i pilotprojektet vil selskabet derfor arbejde videre med muligheden for at implementere rensning med ozon og aktivt kul i fuld skala på HCR Syd.

  Strategisk samarbejde

  Hillerød Forsyning har etableret et innovativt offentligt-privat samarbejde (OPP) for at sikre omkostningseffektiv udførelse af en række separatkloakeringsprojekter. Det sker i et partnerskab med Halsnæs Forsyning og to entreprenører.

  Målene med samarbejdet er fokuseret på bl.a. økonomisk effektivitet for alle parter samt innovation og bæredygtighed. Under forhandlingerne har både forsyningsselskaber og entreprenører bl.a. arbejdet på at fordele de økonomiske effekter mellem sig. Dette har reduceret buddene med i gennemsnit 24 % og de to vindende bud med 11 %.

  Det tætte samarbejde har øget den økonomiske gennemsigtighed væsentligt for alle parter, hvilket danner grundlaget for fremtidige besparelser under projektplanlægning og udførelse. Besparelsen vil blive delt 50-50 mellem parterne.

  Den samlede værdi af partnerskaberne er på ca. 600 mio. kr., der skal investeres over seks år i separatkloakeringsprojekter i bl.a. Hillerød Midtby, Rønnevang og Favrholm. Det forbedrede samarbejde vurderes at føre til en yderligere reduktion af omkostningerne i intervallet 5-15 %. Samlet er den forventede besparelse på 90-185 mio. kr.

  Separatkloakering

  I 2021 har der været fokus på at få de to masterplaner for separering af Midtbyen og Rønnevang Erhvervsområde gjort klar til, at de enkelte delprojekter i rækkefølgeplanen kan blive ført ud i livet. Begge planer har gennemgået en modning, hvor de hydrauliske sammenhænge og økonomiske rammer er blevet gennemgået samt analyseret.

  I Midtbyen har det første delprojekt, Posen, været i udbud og vil blive udført fra foråret 2022. Det næste delprojekt, Slotsgade, har fået udarbejdet projektforslag med henblik på at blive udbudt i slutningen af 2022 og blive udført i 2023. Begge projekter udføres i et samarbejde med Hillerød Kommune, der i samme omgang fornyer belægningen i hele Slotsgade.

  For Rønnevang Erhvervsområde har der i 2021 været fokus på at få planlagt projekterne, der omfatter et regnvandsbassin ved Åvang/Herredsvejen samt separatkloakering af vejene Industrivænget/Vølundsvej og Ydunsvej. Her har der specielt for regnvandsbassinet og projektet ved Ydunsvej været arbejdet med at udarbejde købsaftaler og/eller deklarationer samt forhåndsaftaler. Det er planen at få aftalerne på plads i slut 2022 og udført i 2023.

  Print Friendly, PDF & Email