Print Friendly, PDF & Email

Direktøren fortæller

2018 har været et spændende, og samtidig travlt år, i Hillerød Forsyning.

I perioden 2015-2018 etablerede vi en række anlæg, herunder et nyt renseanlæg, en genbrugsstation og et biomassefyret kraftvarmeværk.  Ud over det etablerede vi Solrødgård Klima- og Miljøpark og anlagde vores Klima- og Miljøcenter, der rummer administration, garager, lagre, laboratorium og formidlingslokaler for forsyningen. Anlæggene er færdiggjort og taget i brug i 2018.

Hillerød Forsyning støtter Hillerød Kommunes udvikling

Vi ser fremad, og fremtiden er ikke mindre spændende end seneste 3-4 år.

By- og erhvervsudvikling i Hillerød Kommune stiller store krav til Hillerød Forsyning. Vi er med på flere fronter. Byggemodning af Ullerød Nord, Favrholm og Frederiksbro, samt byfortætning blandt andet på Campusområdet, er nogen af de aktiviteter vi arbejder på nu og i de kommende år.

Planlægningen af forsyningsanlæggene er om muligt blevet endnu vigtigere, idet den økonomiske regulering af forsyningssektoren medfører krav om højere effektivitet og faldende omkostninger. Samtidig ønsker kunderne en robust forsyning, og borgere og politikere forventer en miljørigtig udvikling af kommunen.

Når vi om 10 år ser tilbage på denne periode, skulle vi gerne kunne sige, at en god planlægning gav de ønskede resultater. Vi bruger derfor mange kræfter på at planlægge robuste og miljørigtige løsninger, som vores kunder har råd til at betale.

Genbrugsstation og affaldsindsamling

Genbrugsstationen er med knap 300.000 besøgende pr. år en af de store attraktioner i kommunen. Vi oplever, at der er stor tilfredshed med vores moderne genbrugsstation.

I 2018 valgte vi at ændre vores genbrugshus til en genbrugsbutik, så alle kan komme forbi og købe de ting vi har. Det har været en stor succes, og det har øget mængden af direkte genbrug markant.

Når vi om 10 år ser tilbage på denne periode, skulle vi gerne kunne sige, at en god planlægning gav de ønskede resultater.

Det statslige krav om udsortering af minimum 50 % af husholdningsaffaldet er ved at være nået – og vi har nået det, noget før tid. Men vi hviler ikke på laurbærrene. I 2019 forventer vi at indføre yderligere sortering af plast og metal.

Det nye renseanlæg

Idriftsættelsen af det nye renseanlæg på Solrødgård er ved at være fuldført. Anlægget har vist, at det renser mindst lige så godt som forventet. Det er godt for miljøet og økonomien, og det er godt for indbyggerne i Hillerød Kommune.

Solrødgård Klima- og Miljøpark

Solrødgård Klima- og Miljøpark åbnede i 2016, da vi indviede genbrugsstationen.

Parken er et eksempel på, hvordan forsyningsanlæg og rekreative formål kan forenes, og vi er glade for, at mange har fået øjnene op for, hvor dejligt der er på Solrødgård, og at de kommer forbi for at gå en tur, se det nye landskab og det rige plante- og dyreliv.

Som noget nyt har vi indført rundvisninger på Solrødgård den første lørdag i hver måned. Her kan borgerne besøge området og høre om visionerne bag Solrødgård, de tekniske anlæg og den bæredygtige fortælling, der blandt andet handler om, at vi er her, for at understøtte vores kunders sundhed og hverdagsliv på en miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde – og når vi ikke skal være her længere, så ønsker vi at efterlade området uden ar til de næste generationer.

På vej mod en fossilfri varmeforsyning

Vi har besluttet, at vi i 2025 skal være fossilfrie i varmeforsyningen. Vi skal med andre ord producere mindst lige så meget varme uden brug af fossile brændsler, som vi sender ud i varmenettet til vores kunder.

Det er et ambitiøst mål – for vi ønsker, at det sker uden store stigninger i taksterne.

Det er et ambitiøst mål – for vi ønsker, at det sker uden store stigninger i taksterne.

Vi satser på træflis, træpiller, solvarme og overskudsvarme i vores varmeproduktion, og det er rimeligt sikkert, at vi når målet senest i 2025, men vi skal tænke os godt om, så det sker uden at taksterne løber løbsk.

Den 1. januar 2019 bortfaldt rådighedsbetalingen til vores store gasfyrede kraftvarmeværk.

Det, sammen med stigende priser på naturgas og biomasse, har medført at vi har måttet sætte priserne op. Prisen for varme i Hillerød Kommune er dog fortsat lavere end den var i 2014.

Virksomheden Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning blev etableret i 2008 ved en udskillelse fra Hillerød Kommune. Udskillelsen havde baggrund i lovgivning på området og et ønske om en klar adskillelse af skatte- og takstfinansierede aktiviteter.

I dag har vi ca. 125 ansatte, som leverer varme og vand samt håndterer spildevand og affald for vores kunder - og et af vores vigtigste aktiver er vores dygtige, dedikerede og erfarne medarbejdere.

Hillerød Forsyning stræber hver dag efter at leve op til det løfte, vi har givet vores kunder - at levere gode tjenesteydelser med høj forsyningssikkerhed til rimelige priser og med stort fokus på lavest mulig miljøpåvirkning.