Print Friendly, PDF & Email

Direktøren fortæller

2019 var et spændende og travlt år i Hillerød Forsyning.

By- og erhvervsudviklingen er stor i Hillerød Kommune. Hillerød Forsyning er med og leverer forsyningstjenester indenfor områderne vand, varme, affald og spildevand hver gang en ny bolig eller virksomhed skyder op.

I 2019 indgik vi aftale med Nyt Hospital Nordsjælland om levering af fjernkøl. Aftalen betyder, at Hillerød Forsyning skal levere miljørigtig køling til hospitalet til priser, der er lavere end, hvis hospitalet selv etablerede køling. Overskudsvarmen derfra udnyttes som fjernvarme til gavn for miljøet.

Hillerød Forsyning støtter Hillerød Kommunes udvikling

Hillerød Forsyning er med på flere fronter i forhold til By- og erhvervsudviklingen i Hillerød Kommune. Byggemodning af Ullerød Nord, Favrholm og Frederiksbro, samt byfortætning på blandt andet Campusområdet, er nogle af de aktiviteter, vi arbejder på nu og i de kommende år.

Planlægningen af forsyningsanlæggene er om muligt blevet endnu vigtigere, idet den økonomiske regulering af forsyningssektoren medfører krav om højere effektivitet og faldende omkostninger. Samtidig ønsker kunderne en robust forsyning, og borgere og politikere forventer en miljørigtig udvikling af kommunen. I tillæg til det stiller regeringens 2030 plan om 70 % reduktion af miljøpåvirkningen, krav om væsentlige investeringer for at kunne reducere udledninger.

Når vi om 10 år ser tilbage på denne periode, skulle vi gerne kunne sige, at en god planlægning gav de ønskede resultater. Vi bruger derfor mange kræfter på at planlægge robuste og miljørigtige løsninger, som vores kunder har råd til at betale.

Genbrugsstation og affaldsindsamling

Genbrugsstationen er med ca. 250.000 besøgende om året en af de store attraktioner i kommunen. Vi oplever stor tilfredshed med vores moderne genbrugsstation.

Det statslige krav om udsortering af minimum 50 % af husholdningsaffaldet har vi næsten nået – noget før tid. Men vi hviler ikke på laurbærrene, nye krav fra EU betyder, at vi også fremadrettet skal have fokus på sortering, indsamling og genanvendelse af affald.

Når vi om 10 år ser tilbage på denne periode, skulle vi gerne kunne sige, at en god planlægning gav de ønskede resultater.

Det nye renseanlæg

Idriftsættelsen af det nye renseanlæg på Solrødgård er ved at være fuldført. Anlægget renser mindst lige så godt som forventet. Det er godt for miljøet og økonomien, og for indbyggerne i Hillerød Kommune. Anlægget optimeres løbende i forhold til at rense spildevandet for f.eks. medicinrester og multiresistente bakterier fra det nye hospital, når det tages i brug.

Spildevand indeholder mange nyttige stoffer, som kan og skal genanvendes. Hillerød Forsyning er helt i front i den udvikling, der sker på renseanlæg i disse år. Hillerød Forsyning deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter, der har til formål at gøre det moderne og effektive renseanlæg endnu bedre.

Nyt vandværk

Hillerød Forsyning er i gang med at planlægge et nyt vandværk til erstatning for det mere end 100 år gamle vandværk på Frederiksgade i Hillerød midtby. By- og erhvervsudviklingen betyder, at der er brug for mere vand i fremtiden. Forurening medfører, at der skal etableres flere kildepladser for råvand for at sikre, at en eventuel forurening ikke påvirker forsyningssikkerheden negativt.

Solrødgård Klima- og Miljøpark

Solrødgård Klima- og Miljøpark åbnede i 2016, da vi indviede genbrugsstationen.

Parken er et eksempel på, hvordan forsyningsanlæg og rekreative formål kan forenes, og vi er glade for, at mange har fået øjnene op for hvor dejligt, der er på Solrødgård, og at de kommer forbi for at gå en tur, se det nye landskab og det rige plante- og dyreliv.

De faste rundvisninger på Solrødgård den første lørdag i hver måned er en stor succes. Her kan borgerne besøge området og høre om visionerne bag Solrødgård, de tekniske anlæg og den bæredygtige fortælling. Det handler om, at vi er her, for at understøtte vores kunders sundhed og hverdagsliv på en miljømæssig, ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig måde. Når vi ikke skal være her længere, så ønsker vi at efterlade området uden ar til de næste generationer.

På vej mod en fossilfri varmeforsyning

I 2025 skal vi være fossilfrie i varmeforsyningen. Med andre ord skal som minimum den varme, vi sender ud i varmenettet til vores kunder produceres uden brug af fossile brændsler.

Det er et ambitiøst mål – for vi ønsker, at det sker uden store stigninger i taksterne.

Vi satser på træflis, træpiller, solvarme og overskudsvarme i vores varmeproduktion, og det er rimeligt sikkert, at vi når målet senest i 2025, men vi skal tænke os godt om, så det sker uden at taksterne løber løbsk.

Biomasse er for nogen et fy-ord, men ikke for Hillerød Forsyning. Hvis vi skal nå målet om fossilfrihed i 2025, er biomasse fra bæredygtig skovdrift en vigtig del af løsningen. Det gælder både, når vi skal levere varme til rumopvarmning, og når vi skal levere procesdamp til industrikunder. På den lange bane vil nye teknologier helt eller delvis tage over, men på den korte bane er bæredygtig biomasse en nødvendighed.

Virksomheden Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning blev etableret i 2008 ved en udskillelse fra Hillerød Kommune. Udskillelsen havde baggrund i lovgivning på området og et ønske om en klar adskillelse af skatte- og takstfinansierede aktiviteter.

I dag har vi ca. 150 ansatte, som leverer varme og vand samt håndterer spildevand og affald for vores kunder - og et af vores vigtigste aktiver er vores dygtige, dedikerede og erfarne medarbejdere.

Hver dag stræber vi efter at leve op til det løfte, vi har givet vores kunder - at levere gode tjenesteydelser med høj forsyningssikkerhed til rimelige priser og med stort fokus på lavest mulig miljøpåvirkning.