Print Friendly, PDF & Email

Vandområdet

– arbejder for et bedre klima

Klimaforandringerne påvirker os alle. Derfor er det vigtigt, at vi tænker over, hvordan vi passer på klimaet, og gør en positiv forskel.

I Hillerød Forsyning gør vi en forskel, når vi indenfor vandområdet leverer rent drikkevand til byens borgere og efterfølgende renser spildevandet.

Det handler om at bidrage til vores kunders sundhed og trivsel, samtidig med at vi tager mest muligt hensyn til miljøet for vores kunders, vores egen og for de kommende generationers skyld.

2019 var et år med usædvanligt meget nedbør – særligt i forår og efterår. De store mængder nedbør førte til oversvømmelser og et stigende grundvandsspejl, som ikke har været set før.

Særligt det stigende grundvandsspejl har medført problemer for kunderne med indtrængende grundvand i kældre og regnvandsfaskiner. Det høje grundvandsspejl har også betydet mange overløb fra kloakkerne, og et øget energiforbrug på pumpestationer og regnvandsbassiner.  


Vi arbejder med FN’s verdensmål

Vandområdet i Hillerød Forsyning bruger store mængder energi og andre ressourcer til levering af drikkevand, rensning af spildevand og håndtering af regnvand. Vandområdet er på den måde med til at påvirke miljøet negativt.

I vandområdets strategi 2019-2028 indgår indsatser, som vil medvirke til et bedre klima og vandmiljø. Flere af FN’s bæredygtighedsmål for den samlede vandcyklus indarbejdet i strategien. 

Drikkevand

De tre vandværker, med tilhørende boringer og vandforsyningsledninger, leverer drikkevand til ca. 6.000 kunder – både private og virksomheder. I 2019 forsynede Hillerød Vand A/S kunderne med ca. 1,8 mio. m3 drikkevand.

Vandtab

Vandtab er et udtryk for differencen mellem den udpumpede vandmængde fra vandværket og den faktisk målte vandmængde hos kunderne.

Vandtab betyder tab af godt grundvand og et øget energiforbrug, hvilket betyder større udledning af CO2.

I mange lande er vandtabet mere end 50 %, men i Danmark har vi i mange år arbejdet på at opnå et lavt vandtab, og i dag er landsgennemsnittet 9 %.

I Hillerød Forsyning har vi også arbejdet målrettet for at reducere vandtabet, og i 2019 var vandtabet ca. 7 %.

Pesticider

For nogle vandværker har fund af pesticider i drikkevandet betydet lukning af deres indvindingsboringer.

Også i 2019 er der landet over fundet nye pesticider i grundvandet. De mange stoffer, som findes, har fået vandværkerne til at screene (analysere) for langt flere stoffer end tidligere.

I Hillerød Forsyning screener vi for alle kendte pesticider. I 2019 har alle analyseresultaterne været negative - det betyder, at kunderne kan være trygge, når de åbner vandhanen og drikker vandet.

Vi arbejder kontinuerligt og proaktivt med forsyningssikkerheden, så vi altid kan levere rent drikkevand til vores kunder i de mængder, der er behov for.

Rent vand i rigelige mængder er vigtigt for en by som Hillerød. Derfor gennemførte vi i 2019 en stor ressourceanalyse i samarbejde med et andet forsyningsselskab. Analysen skulle dokumentere vandmængderne i oplandet. Selskaberne har, samtidig med denne analyse, igangsat en vurdering af, om der er synergi- og forsyningssikkerhedsmuligheder i et fælles vandværk. Analysen forventes færdig i 2020.   

Spildevand

95 % af alle ejendomme i Hillerød Kommune er kloakeret, og spildevandet fra ejendommene ledes direkte til et af de syv renseanlæg, vi har.

De sidste 5 % af ejendommene har enten etableret et minirenseanlæg eller anden lavteknologisk rensning af deres spildevand.

Størsteparten af alt spildevand i Hillerød ender i dag på et af Hillerød Forsynings syv renseanlæg, hvor vi renser spildevandet, inden det ledes ud til Pøle Å eller Havelse Å.

Separatkloakering

Der blev taget en politisk beslutning om ikke at gennemføre spildevandsplan 2013-2016. I stedet påbegyndes arbejdet med en ny spildevandsplan. I den nye spildevandsplan indførtes principperne om frivillig separatkloakering af privat ejendom, hvorimod der er tvunget separatkloakering for kommunale veje og bygninger.

Arbejdet med den nye spildevandsplan 2018-2021 begyndte i 2017, og blev vedtaget af byrådet i maj 2019.

Områderne Hillerød midtby, Hillerød industrikvarter og Nødebo er blevet udvalgt som indsatsområder i spildevandsplanen. I 2019 blev planlægningsarbejdet i de udvalgte områder igangsat. 

Byudvikling 

Både i Ullerød Nord og Favrholm er der gang i byudviklingen. I Ullerød Nord forventes 500 nye boliger opført. Byggeriet af de mange nye boliger er allerede startet. På det ca. 60 Ha store område i Ullerød skal Hillerød Forsyning etablere et 13.000 m3 forsinkelsesbassin og gennemføre kloakering til de nye boliger. I 2019 arbejdede vi på planlægningen og etablering af de tekniske anlæg. Det store anlægsarbejde forventer vi er færdigt i 2020.

I Favrholm opfører Region Hovedstaden det nye supersygehus. Nyt Hospital Nordsjælland, NHN, skal stå færdigt i 2024. Siden 2017 har Hillerød Forsyning arbejdet på planlægningen af forsyningsledninger til det nye hospital. Hospitalet forsynes med redundant vandforsyning. Til afledning af spildevandet etableres en privat spildevandsledning fra hospitalet til renseanlægget HCR Syd.

Den øvrige del af Favrholm er udlagt til bolig og erhverv. Hillerød Forsyning har i 2019, i tæt samarbejde med Hillerød Kommune, fortsat arbejdet med planlægning af den kommende bydel.Medicinrester

Flere medicinrester i spildevandet bliver ikke fjernet på de danske renseanlæg og ender derfor i vandmiljøet. Undersøgelser, både i Danmark og i udlandet, viser, at 97 % af alle medicinrester kommer fra private hjem og kun 3 % kommer fra hospitalerne.

Som en konsekvens af, at der ikke renses godt nok for medicinrester – og at der kommer et nyt supersygehus – er der behov for at finde renseløsninger, som passer ind på HCR Syd.

Hillerød Forsyning indgik i 2018 et samarbejdet med andre spildevandsselskaber om et MUDP-projekt (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), som blandt andet er støttet af Miljøstyrelsen. Projektets formål er at finde en renseteknisk løsning for medicinrester. I 2019 er der gennemført screening af medicinrester i indløb og udløb fra forsyningens renseanlæg. Resultaterne indgår som en del af MUDP-projektet. 


FN’s verdensmål

Vi har i 2019 udarbejdet en strategi for 2019-2028, hvori FN´s verdensmål er en vigtig del. Flere af målene indarbejdes både i nye anlægsprojekter og i den daglige drift.

De overordnede strategiske mål for vandområdet frem til 2030 er at være CO2-neutral og opnå en ressourcegenanvendelse på 100 %. Målene skal nås i respekt for naturen, klimaet og jordens ressourcer.

Løsninger er for eksempel:

  • Bæredygtig udnyttelse af energi og ressourcer.
  • Decentral indvinding for at sikre forsyningssikkerhed.
  • Central rensning for bl.a. at kunne rense for medicinrester.
  • BAT-teknologi ved nye anlæg til produktion og distribution.
  • Deltagelse i udviklingsprojekter, der understøtter vores strategi.
  • Brug af BIG data til en mere optimal drift og udvikling.

Klimaforandringer

Både lokalt og globalt oplever vi i disse år, hvad klimaforandringerne betyder. I 2019 fik vi væsentlig mere nedbør end normalt, hvorimod 2018 var den tørreste sommer i mere end 100 år.

I 2019 udarbejdede Hillerød Forsyning en masterplan for separatkloakering i Hillerød midtby. Løsningerne er fortrinsvis blå/grønne løsninger, hvor regnvandet bliver håndteret på terræn. Dette medfører færre overløb fra kloakken til recipienten, når det regner kraftigt og dermed mindre forurening.

I 2018 startede vi et samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen, Hillerød Kommune og Orbicon om anvendelse af Slotssøen til regnvandet fra midtbyen. Slotssøen bliver derved en del af løsningen på separatkloakering i Hillerød midtby, og som en del af projektet har vi også set på muligheden for at rense Slotssøen. I 2019 er der gennemført et større planlægningsarbejde for afledning af regnvand til Slotsøen. Arbejdet har blandt andet omfattet at finde rensetekniske løsninger for regnvandet, inden det ledes ud i Slotssøen.

Den renseteknologi, som skal rense regnvandet inden vi leder det ud i søen, skal også rense søvandet, når det ikke regner. På den måde bliver vandmiljøet i søen bedre. Det er et af vores bidrag til miljøet.