Print Friendly, PDF & Email

Vandområdet

Klimaforandringerne påvirker os alle. Derfor er det vigtigt, at vi tænker over, hvordan vi påvirker klimaet, og at vi er med til at gøre en forskel.

I Hillerød Forsyning gør vi en forskel, når vi indenfor vores vandområde leverer rent drikkevand til byens borgere og efterfølgende renser spildevandet.

Det handler om at bidrage til vores kunders sundhed og trivsel, og om at arbejde på at tage mest muligt hensyn til miljøet for vores kunders, vores egen og for de kommende generationers skyld.

Sommeren 2018 var den mest solrige sommer i mands minde. Faktisk oplevede vi for første gang i næsten 100 år en længerevarende tørke i Danmark.

Den varme sommer, og tørken, betød at vandforbruget i hele landet steg kraftigt i sommermånederne, og for nogle vandværker betød det, at deres boringer var tæt på at løbe tør for vand.

Vandværkerne i Hillerød Forsyning oplevede, trods den lange tørke, ikke problemer med at levere vand til kunderne - men af hensyn til miljøet udsendte vi i sommeren 2018 en SMS til vores kunder, hvor vi bad dem om at spare på vandet.

Opfordringen var, at vandet ikke skulle benyttes til vanding og opfyldning af badebassiner.

Vores kunders respons var positiv, og der blev sparet på drikkevandet.


FN’s verdensmål 6

Vi arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål og enkelte verdensmål har vi særligt fokus på indenfor vandområdet.

Verdensmål nr. 6 handler om at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at det forvaltes bæredygtigt. Herunder kan du læse, om det arbejde vi gør for at sikre vores kunders adgang til rent vand og sanitet.

Vandtab

Vandtab er et udtryk for forholdet mellem den udpumpede vandmængde fra vandværket og den faktiske målte vandmængde hos forbrugerne.

Vandtab betyder tab af godt grundvand og et øget energiforbrug, hvilket fører til større udledning af CO2.

I mange lande er vandtabet mere end 50 %, men i Danmark har vi gennem mange år arbejdet på at opnå et lavt vandtab, og i dag er landsgennemsnittet på 9 %.

Gennem årene har vi i Hillerød Forsyning arbejdet målrettet for at reducere vandtabet, og i 2018 var der et vandtab på bare 3,4 %.

Pesticider

For nogle vandværker har fund af pesticider i drikkevandet i løbet af 2018 betydet, at de har måtte lukke for vandboringer.

Stoffet DMS(Dimetylsulfamid), et svampebekæmpelsesmiddel, er et af de pesticidstoffer, som truer vores grundvand, og som blev fundet i 2018.

Desværre er der siden fundet flere pesticider i grundvandet, og det har fået vandværkerne til at screene (analysere) for langt flere stoffer end før.

I Hillerød Forsyning screener vi for 48 stoffer og pesticider.

Alle analyser, som vi har foretaget i 2018, har været negative - det betyder, at vores kunder kan være trygge, når de åbner for vandhanen og drikker vandet.

Vi arbejder kontinuerligt og proaktivt med forsyningssikkerheden, så vi altid kan levere rent drikkevand til vores kunder i de mængder, der er behov for.

Derfor indledte vi i 2018 et samarbejde med en anden vandforsyning for at undersøge mulige nye kildepladser. Målet er at undersøge mulighederne for at etablere et stort fælles vandværk, som med ny teknologi kan bidrage til fortsat at sikre rent og blødt vand til vores kunder.

Spildevand

95 % af alle ejendomme i Hillerød Kommune er kloakeret, og spildevandet fra ejendommene ledes direkte til et af de 7 renseanlæg, vi har i Hillerød.

De sidste 5 % af ejendommene har enten etableret et minirenseanlæg eller anden lavteknologisk rensning af deres spildevand.

Størsteparten af al spildevand i Hillerød ender i dag på et af Hillerød Forsynings 7 renseanlæg, hvor vi renser spildevandet, inden det ledes ud til Pøle Å.

Mikroplastik og medicinrester er noget af det, som i dag er et stigende problem for miljøet.

Medicinrester

Flere medicinrester i spildevandet bliver ikke fjernet på de danske renseanlæg og ender derfor i vandmiljøet.

I de senere år er der gennemført en række undersøgelser både i Danmark og i udlandet, og undersøgelserne viser, at 97 % af alle medicinrester kommer fra private hjem og kun 3 % kommer fra hospitalerne.

Hillerød Forsyning har derfor i 2018 indgået et samarbejde, og påbegyndt et pilotprojekt, med andre spildevandsselskaber i MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram). Arbejdet bliver blandt andet støttet af Miljøstyrelsen.

97 % af alle medicinrester, som udledes med spildevandet, havner på de kommunale renseanlæg. Derfor er projektets formål at udvikle en rensemetode, der kan etableres på de kommunale renseanlæg.

I løbet af projektet bygger vi et pilotanlæg, der kan håndtere ca. 10 % af renseanlæggets samlede flowmængde. Test på pilotanlægget skal vise os, hvordan den fulde spildevandsmængde senere kan håndteres på samme måde på renseanlægget.

Resultatet af projektet indgår i vores videre beslutningsproces om rensning af medicinrester på vores overdækkede renseanlæg i Hillerød.


FN’s verdensmål 13

Verdensmål 13 handler om, at vi skal arbejde på at bremse klimaforandringerne. Vi skal styrke vores modstandskraft overfor forandringer, der ikke kan undgås, og det skal vi blandt andet gøre ved at bygge bedre kloakker, så vi undgår oversvømmelser ved skybrud.

I 2018 blev der gennemført en del beregninger i forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen. I samarbejde med Hillerød Kommune har vi udpeget de områder, som har den største befæstelsesgrad, og hvor der derfor ses størst overløb til vandløb. Befæstelsesgraden er den andel af et areal, der har tætte overflader, så regnvandet ender i kloakkerne.

Målet er at mindske overløb fra kloakkerne, og i samarbejde med kommunen er Hillerød Midtby derfor blevet udpeget til at skulle separatkloakeres.

Vi er mange, der arbejder på at gøre Hillerød skybrudssikret, og i 2018 startede vi et samarbejde med Slots og Ejendomsstyrelsen, Hillerød Kommune og Orbicon om anvendelse af Slotssøen til regnvand.

Slotssøen bliver derved en del af løsningen på separatkloakering i Hillerød Midtby, og som en del af projektet har vi også set på muligheden for at rense Slotssøen.

Den renseteknologi, som skal rense regnvandet inden vi leder det ud i søen, skal også rense søvandet, når det ikke regner. På den måde bliver vandmiljøet i søen bedre, end det er nu. Det er et af vores bidrag til miljøet.


Du kan læse mere om vores arbejde med verdensmålene under ”Om Hillerød Forsyning”, og her kan du også se, hvilke andre verdensmål Hillerød Forsyning har fokus på:

Du kan fordybe dig i tallene bag vores arbejde ved at læse årsrapporterne:

Vil du vide mere om arbejdet indenfor Vand, kan du kigge på vores hjemmeside her:

Vil du vide mere om arbejdet indenfor Spildevand, kan du kigge på vores hjemmeside her: