Print Friendly, PDF & Email

Ressourceområdet

Affald er en værdifuld ressource, som vi i langt højere grad skal genanvende og nyttiggøre, fremfor at sende til forbrænding. Ud fra kommunens affaldsplan for 2014 - 2024 har vi fastsat tre konkrete mål på affaldsområdet:

  • At få ressourcerne og problemstofferne (miljøfarlige stoffer) ud af affaldet.
  • Gennem dialog og information at inspirere vores kunder til handling i forhold til øget genanvendelse.
  • Korrekt håndtering af byggeaffald.

FN’s verdensmål 12

Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion handler også om (delmål 12.5), at affaldsmængden inden 2030 skal reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

I henhold til Hillerød Kommunes affaldsplan 2014 – 2024 er målet at genanvende 50 % af vores husholdningsaffald i 2018, og i henhold til den nationale affaldsplan, ”Ressource Strategien – Danmark uden affald” fra 2013, er målet 50 % genanvendelse i 2022.

En ny national affaldsplan er udskudt til 2020, men på baggrund af det nye EU affaldsdirektiv forventer vi, at kravene til genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv vil stige fremadrettet.

Det overordnede mål for Hillerød Kommune er at nå en genanvendelsesprocent på 50 %. Ved udgangen af 2018 viste en måling, at genanvendelsesprocenten lå på 46 %.

I 2018 har Hillerød Forsyning arbejdet hen imod at optimere storskraldsordningen, implementere sortering hos kommunens etageejendomme og implementere en indsamlingsordning for plast og metal, samt en forsøgsordning med indsamling af pap og karton i parcel- og rækkehuse, og på genbrugsstationen har der været stort fokus på fraktionen ”småt brændbart”.

Det er alt sammen tiltag, der har fokus på at øge genanvendelsen og bidrage til at komme nærmere målet om en genanvendelsesprocent på 50 %.

Fælles affaldsindsamling A/S

En af de overordnede strategier for Hillerød Forsyning er, at vi skal søge samarbejder med andre forsyningsselskaber, hvor det giver mening.

Det var, sammen med udløb af vores daværende kontrakt, én af grundene til, at bestyrelsen i 2016 besluttede at stifte et fælles affaldsselskab, Fælles Affaldsindsamling A/S, sammen med Halsnæs Forsyning og dermed hjemtage opgaven med at indsamle dagrenovation.

Det forholdsvise nye selskab har fokus på optimering af kvalitet, ressourceudnyttelse og et bedre arbejdsmiljø for vore skraldemænd.

Kommunikationsvejen er blevet kortere, nu hvor skraldemændene er kollegaer, og det betyder, at vi hurtigere kan tage hånd om eventuelle problemer. Det nye tætte samarbejde har været et stort plus i den daglige drift, og vi oplever, at de fleste udfordringer løses nemt og hurtigt.

Indsamlingen af dagrenovation og de genanvendelige affaldsfraktioner, udført af Fælles Affaldsindsamling A/S, er forløbet uden problemer henover 2018. Trods den varme sommer har der kun været ganske få husstande tilmeldt ugentlig tømning af madaffald i sommermånederne (juni, juli og august).

Du kan tilmelde dig ugentlig tømning af madaffald her (under punktet ”Hvordan tømmer I madaffald om sommeren"):

Et stort antal etageejendomme er kommet med i sorteringsordningen for etager, hvor der fremover skal sorteres i 8 affaldsfraktioner. Ruter m.v. er derfor blevet justeret løbende hen over året, efterhånden som flere og flere ejendomme er overgået til fuld affaldssorteringsordning.

Planlægning og udførelse af implementeringen af ordningen for de sidste ejendomme fortsætter ind i 2019.

De fleste som bor i villa eller rækkehus fik i 2018 mulighed for at tilmelde sig forsøgsordningen med indsamling af pap og karton, og til vores store glæde tog kunderne godt imod ordningen.

Ordningen er frivillig og ca. 21 % af de ejendomme, der kan tilmelde sig ordningen, har nu en beholder til pap.

Du kan læse mere om ordningen her:

En del af 2018 er blevet brugt til planlægning af de nye ordninger, som hjemtages af Fælles Affaldsindsamling A/S i 2019. Det drejer sig om storskraldsordningen, samt tømning af kuber og nedgravede beholdere.

GENTÆNKNING AF STORSKRALDSORDNINGEN

Allerede i 2016 kørte vi et forsøg i en række boligselskaber med fokus på mere og bedre sortering af deres storskrald. Målet var at finde frem til en måde, der ville gøre det lettere for beboerne at sortere deres affald til storskrald, og dermed i sidste ende give en bedre genanvendelse. Tidligere kunne storskrald ligge og flyde, og det gav de enkelte viceværter en del ekstra arbejde. Derfor stillede vi en rumdelt container op til fraktionerne træ, andet indbo og jern og metal.

Forsøget blev afsluttet i udgangen af 2016, og de medvirkende boligselskaber gav alle positiv feedback. Alle tre boligselskaber valgte at beholde containerne til storskrald. På den baggrund blev der truffet beslutning om, at alle etageejendomme med 50 eller flere boligenheder skal tilbydes den nye ordning med rumdelte containere til storskrald i 2019.

I 2017 og 2018 er arbejdet med mere og bedre sortering fortsat, blandt andet ved at kigge på ordningen for afhentning af storskrald hos villa/rækkehuse, med fokus på bedre sortering af storskraldet, mere genanvendelse og bedre arbejdsmiljø under indsamlingen.

Vi arbejder også fortsat med konceptet ”den mobile genbrugsstation”, hvor der stilles samme krav til sortering af affald, der sættes ud til storskrald, som til affald der afleveres på genbrugsstationen. 

GENBRUGSSTATION

Vores kunder tog godt imod genbrugsstationen, der åbnede 18. august 2016, og mange kunder giver fortsat udtryk for tilfredshed og er glade for at komme der. Genbrugsstationen har tillige øget antallet af skolebesøg, deriblandt erhvervsskolerne.

Genbrugshuset blev fra den 1. oktober 2018 til en genbrugsbutik, og fra den 1. december blev genbrugsbutikkens åbningstider udvidet til også at omfatte den 1. lørdag i hver måned.

Genbrugsbutikken ”Forsyn dig” blev fra begyndelse fint besøgt, og drives nu med succes, hvilket har medført mere direkte genbrug og mindre ressourcespild.

Du kan læse mere om Genbrugsbutikken og øvrige tiltag i nyhedsbrevet fra April 2019 her:

På genbrugsstationen er 63 tons mineraluld indsamlet, og sendt til genanvendelse som Leca nødder. Mineraluld ville ellers være endt på deponi.

Derudover er 92 tons bøger og 35 tons tøj og sko blevet genanvendt, hvoraf meget førhen endte i småt brandbart. Samlet set bidrager det til at reducere mængden af småt brændbart.

Vi har haft stort fokus på ”småt brændbart” i flere år, og det fortsætter vi med. I samarbejde med C4 Videncenter Hillerød satte vi i 2018 gang i arbejdet med en forsøgsordning ift. at åbne ”småt brændbart” i den udvidede åbningstid, og ordningen implementeres i 2019 til glæde for vores erhvervskunder.

I 2018 blev det tillige besluttet at udvide åbningsdagene på genbrugsstationen. Ændringen vil i 2019 blive gennemført til glæde for alle kunder, der nu får mulighed for at bruge genbrugsstationen påskedag, pinsedag, St. Bededag og Kr. Himmelfartsdag.

FOKUS PÅ BYGGEAFFALD

Der findes en række problematiske stoffer og materialer i byggeaffald, som vi ikke ønsker spredt i naturen eller blandet med uforurenet/rent byggeaffald, der kan genanvendes. Vi gør derfor en stor indsats for at vejlede både private og erhverv omkring korrekt sortering. Byggeaffald skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes, og det er derfor vigtigt, at det er fri for miljøbelastende stoffer.

GENANVENDELSESPROCENTEN

Hillerød Kommunes genanvendelsesprocent, der gælder de 7 fokusfraktioner i Ressourcestrategien (plast, pap, metal, glas, madaffald, papir og træ), er for 2018 er 46,4 %.

Målet er at nå 50 %.

Fraktionerne (plast, metal, pap og madaffald), hvor der har været fokus på indsatsen, viser alle en stigende tendens ift. genanvendelsesprocenten. Papirmængderne er imidlertid faldende (mange læser deres aviser på nettet, og siger ”Nej tak til reklamer”), og ændringen, der blev lavet i forhold til at dele træ-fraktionen i ”rent træ” og ”malet træ og byggeaffald” (hvor kun ”rent træ” går til genanvendelse), slår også stadig igennem med en faldende genanvendelse som konsekvens.

Genanvendelsesprocenterne for de 7 fokusfraktioner kan ses i diagrammet herunder.

Som det ses er genanvendelsesprocenten for ”træ” (træ, emballage træ) faldet. Helt konkret er der tale om et fald fra 12,6 % i 2016 til 9,5 % i 2018. 

De faldende papirmængder og fokus på madspild (hvilket mindsker mængden af madaffald), der begge er to positive tendenser i forhold til miljøet, har sammen med ændringen ift. at dele træ-fraktionen, gjort det vanskeligere at nå målet med en genanvendelsesprocent på 50 %, og det har medført, at genanvendelsesprocenten er faldet fra 47 % i 2017 til 46 % i 2018.

Vi har derfor fortsat fokus på den cirkulære økonomi og det nye udspil fra EU om mål for genanvendelse, som vi kan forvente stiger væsentligt henimod 2030.

FREMTIDEN

I 2019 fortsætter vi med at have fokus på endnu bedre udsortering.

Arbejdet med at etablere sortering af dagrenovation i 8 fraktioner i etagebebyggelser fortsatte i 2018 og vil fortsætte ind i 2019. Hillerød Forsyning kontakter de respektive boligselskaber/foreninger, men der tages ved implementeringen hensyn til planlagte bygge- og anlægsarbejder m.v. Vi oplever generelt en stor opbakning til ordningen blandt bolig- og ejerforeninger.

Vi oplever også, at mange bolig- og ejerforeninger vælger en løsning med nedgravede beholdere til især fraktionerne mad- og restaffald, hvilket har medført en væsentlig stigning i antallet af nedgravede beholdere i Hillerød Kommune. I løbet af 2019 overtager Fælles Affaldsindsamling A/S tømningen af kuber og nedgravede beholdere.

Du kan læse mere om nedgravede beholdere her:

Pr 1. april 2019 kører vi selv storskrald i både parcel- og rækkehuse samt i etageejendomme. Store etageejendomme, med mere end 50 boligenheder, tilbydes en stor, rumdelt container til opsamling af storskrald.

I oktober 2019 starter vi en ny ordning for indsamling af plast- og metal i parcel- og rækkehuse. Ordningen er obligatorisk for parcel- og rækkehuse. 

Gennem løbende kommunikation og dialog vil vi fortsat sikre, at boligforeninger og boligejere bliver bedre til at sortere affaldet korrekt og derved hjælper til med at sørge for, at mest muligt bliver genanvendt.

Udviklingen i forhold til en kommende robotsortering af storskrald på Vestforbrænding er også blevet fulgt nøje, særligt i forhold til planlægning af storskraldsordningen. Der er i 2018 indgået en aftale med Vestforbrænding om, at Hillerød Kommune indgår som en af de kommuner, der er med fra starten, når robotsorteringen starter op på Vestforbrænding i Frederikssund i 2019. Derved er Hillerød Kommune med i opstart og udvikling af anlægget.

I hele 2018 er der, i samarbejde med Hillerød Kommune, arbejdet på udvikling af Affaldsplan 2019 – 2030. Den nye Affaldsplan forventes vedtaget henover sommeren 2019.


Du kan læse mere om vores arbejde med verdensmålene under ”Om Hillerød Forsyning”, og her kan du også se, hvilke andre verdensmål Hillerød Forsyning har fokus på:

Du kan fordybe dig i tallene bag vores arbejde ved at læse årsrapporten:

Vil du vide mere om arbejdet indenfor Affald, kan du kigge på vores hjemmeside her: