Print Friendly, PDF & Email

Ressourceområdet

Affald er en værdifuld ressource, som vi i langt højere grad skal genanvende og nyttiggøre, fremfor at sende til forbrænding. Ud fra kommunens affaldsplan for 2014-2024 har vi fastsat tre konkrete mål på affaldsområdet:

  • At få ressourcerne og problemstofferne (miljøfarlige stoffer) ud af affaldet.
  • Gennem dialog og information at inspirere vores kunder til handling i forhold til øget genanvendelse.
  • Korrekt håndtering af byggeaffald. 

FN’s verdensmål 12

Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion handler også om, at affaldsmængden inden 2030 skal reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug (delmål 12.5).

I henhold til Hillerød Kommunes affaldsplan 2014–2024 er det overordnede mål at genanvende 50 % af vores husholdningsaffald i 2019, og i henhold til den nationale affaldsplan, ”Ressource Strategien – Danmark uden affald” fra 2013, er målet 50 % genanvendelse i 2022. Ved udgangen af 2019 viste en måling, at genanvendelsesprocenten lå på 48,4.

En ny national affaldsplan er udskudt til 2020, men på baggrund af det nye EU affaldsdirektiv forventer vi, at kravene til genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv vil stige fremadrettet.

I 2019 har Hillerød Forsyning fokuseret på:

  • at optimere storskraldsordningen
  • at implementere sortering hos de fleste af kommunens etageejendomme
  • at implementere en indsamlingsordning for plast og metal
  • at fortsætte forsøgsordningen med indsamling af pap og karton i parcel- og rækkehuse
  • at have stort fokus på fraktionen ”rest efter sortering”.

Det er alt sammen tiltag, der har til formål at  bidrage til  målsætningen om en genanvendelsesprocent på 50. 

Fælles Affaldsindsamling A/S

En af de overordnede strategier for Hillerød Forsyning er, at vi skal  samarbejde med andre forsyningsselskaber, hvor det giver mening.

Det var, sammen med udløb af vores daværende kontrakt, én af grundene til, at bestyrelsen i 2016 besluttede at stifte et fælles affaldsselskab, Fælles Affaldsindsamling A/S, sammen med Halsnæs Forsyning og dermed hjemtage opgaven med at indsamle dagrenovation.

Det forholdsvise nye selskab har fokus på optimering af kvalitet, ressourceudnyttelse og et bedre arbejdsmiljø for vores skraldemænd.

Kommunikationsvejen er blevet kortere, nu hvor skraldemændene er kollegaer, og det betyder, at vi hurtigere kan tage hånd om eventuelle problemer. Det nye tætte samarbejde har været et stort plus i den daglige drift, og vi oplever, at de fleste udfordringer løses nemt og hurtigt. 

Indsamlingen af dagrenovation og de genanvendelige affaldsfraktioner, udført af Fælles Affaldsindsamling A/S, er forløbet uden problemer henover 2019. Kun ganske få husstande var tilmeldt ugentlig tømning af madaffald i sommermånederne (juni, juli og august).

Du kan tilmelde dig ugentlig tømning af madaffald her: 

Et stort antal etageejendomme er kommet med i sorteringsordningen, hvor der fremover skal sorteres i 8 affaldsfraktioner. Ruter m.v. er derfor blevet justeret løbende hen over året, efterhånden som flere og flere ejendomme er overgået til fuld affaldssorteringsordning.

Planlægning og implementering af ordningen for de sidste ejendomme, som nu hovedsageligt er de mindre etageejendomme (6-30 boligenheder), fortsætter ind i 2020.

De fleste, som bor i parcel- eller rækkehus, fik i 2018 og  ind i 2019, mulighed for at tilmelde sig forsøgsordningen for indsamling af pap og karton, og til vores store glæde, har kunderne taget godt imod ordningen.

Ordningen er frivillig og ca. 1/3 af de ejendomme, der kan tilmelde sig ordningen, har nu en beholder til pap.

Du kan læse mere om ordningen her: 

En stor del af 2019 er brugt på planlægning og implementering af de ordninger, som er blevet hjemtaget af Fælles Affaldsindsamling A/S i 2019. Det drejer sig om tømning af kuber og nedgravede beholdere, som blev hjemtaget pr. 1. januar 2019, og storskraldsordningen, som blev hjemtaget pr. 1 april 2019.  

I oktober 2019 startede vi en ny ordning for indsamling af plast og metal i parcel- og rækkehuse. Ordningen er obligatorisk.  

GENTÆNKNING AF STORSKRALDSORDNINGEN

Allerede i 2016 kørte vi et forsøg i en række boligselskaber, med fokus på mere og bedre sortering af deres storskrald. Målet var at finde frem til en måde, der gør det lettere for beboerne at sortere deres affald til storskrald, og dermed sikre en bedre genanvendelse. Tidligere kunne storskrald ligge og flyde, og det gav de enkelte viceværter en del ekstra arbejde. Derfor stillede vi en rumdelt container op til fraktionerne træ, andet indbo,  jern og metal.

Forsøget blev afsluttet med udgangen af 2016, og de medvirkende boligselskaber gav alle positiv feedback. Alle tre boligselskaber valgte at beholde containerne til storskrald. På den baggrund blev der truffet beslutning om, at alle etageejendomme med 50 eller flere boligenheder skulle tilbydes den nye ordning med rumdelte containere til storskrald i 2019.

I 2019 fortsatte arbejdet med mere og bedre sortering, blandt andet ved at kigge på bedre sortering af storskrald, mere genanvendelse og bedre arbejdsmiljø under indsamlingen.

Vi arbejder også fortsat med konceptet ”den mobile genbrugsstation”, hvor der stilles samme krav til sortering af affald, der sættes ud til storskrald, som til affald der afleveres på genbrugsstationen. 

GENBRUGSSTATION

Vores kunder tog godt imod genbrugsstationen, der åbnede 18. august 2016, og mange kunder giver fortsat udtryk for tilfredshed med  at komme der. Genbrugsstationen har tillige øget antallet af skolebesøg, deriblandt erhvervsskolerne.

Genbrugsbutikken ”Forsyn dig”, der er åbnet i forbindelse med genbrugsstationen, blev fra begyndelsen i 2018 fint besøgt, og drives nu med succes, hvilket har medført mere direkte genbrug og mindre ressourcespild. Der er også startet et samarbejde med foreninger og skoler, som kommer og henter det, der ikke sælges i butikken.

Du kan læse mere om Genbrugsbutikken og øvrige tiltag her:

På genbrugsstationen har containeren til ”småt brændbart” skiftet navn til ”rest efter sortering”. Vi håber på, at det har en effekt på sortering af restaffaldet, så mere bliver afleveret til genanvendelse.

Indsamlingen af tøj og sko er steget fra 35 ton i 2018 til 108 ton i 2019, hvilket medvirker til at reducere mængden af affald, der ender i containeren til ”rest efter sortering”.

Vi har haft stort fokus på ”rest efter sortering” i flere år, og det fortsætter vi med. I samarbejde med C4 Videncenter Hillerød satte vi i 2018 gang i arbejdet med en forsøgsordning i forhold til at åbne ”rest efter sortering” i den udvidede åbningstid. Ordningen blev implementeret i 2019, til glæde for vores erhvervskunder.

Åbningsdagene på genbrugsstationen blev ændret i 2019 til glæde for alle kunder, der nu har mulighed for også at bruge genbrugsstationen påskedag, pinsedag, St. Bededag og Kr. Himmelfartsdag. 

FOKUS PÅ BYGGEAFFALD

Der findes en række problematiske stoffer og materialer i byggeaffald, som vi ikke ønsker spredt i naturen eller blandet med rent byggeaffald, der kan genanvendes. Vi gør derfor en stor indsats for at vejlede både private og erhvervskunder omkring korrekt sortering  af byggeaffald i forbindelse med renovering og nedrivning. Byggeaffald skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes, og det er derfor vigtigt, at det er fri for miljøbelastende stoffer.

GENANVENDELSESPROCENTEN

Beregningen af genanvendelsesprocenten tager udgangspunkt i 7 fokusfraktioner (plast, pap, metal, glas, madaffald, papir og træ). Det beregnes hvor stor en del af de 7 fraktioner, der tages ud af affald til forbrænding (restaffald, storskrald og Rest efter sortering på genbrugsstationen). Fokusfraktionerne omfatter både det der indsamles i beholderne ved husstandene, i kuber, via storskraldsordningen, samt det der afleveres på genbrugsstationen.

Hillerød Kommunes genanvendelsesprocent, er for 2019 på 48,4 %. Der er altså 48, 4 % af den samlede mængde affald (af de 7 fokusfraktioner, samt affald til forbrænding), der er genanvendt, og 51,6 % der er afleveret til forbrænding.  

Målet er at nå 50 % genanvendelse.

Vi har i 2019 nået en genanvendelse på 48,4 %, procentfordelingen af de enkelte fraktioner ses af ovenstående diagram.

Fraktionerne plast, metal, pap og madaffald, hvor der har været fokus på indsatsen, viser alle en stigende tendens i forhold til genanvendelsesprocenten for 2019. Papirmængderne er imidlertid faldende (mange læser deres aviser på nettet og siger ”Nej tak til reklamer”). Ændringen, der blev lavet i forhold til at dele træ-fraktionen i ”rent træ”, ”malet træ” og ”byggeaffald” (hvor kun ”rent træ” går til genanvendelse), slår også stadig igennem med en faldende genanvendelsesprocent som konsekvens, når der sammenlignes med 2016 og 2017.

Genanvendelsesprocenterne for de 7 fokusfraktioner for 2016-2019 kan ses i diagrammet herunder.

Som det kan ses, er genanvendelsesprocenten for ”træ” (træ, emballage-træ) steget marginalt fra 2018 til 2019 (fra 9,5 % til 9,6 %), men der er stadig tale om et fald fra 12,6 % i 2016. 

De faldende papirmængder har, sammen med ændringen i forhold til at dele træ-fraktionen, gjort det vanskeligere at nå målet om en genanvendelsesprocent på 50. På trods af nedgangen i genanvendelsesprocenten for papir og træ, nærmer vi os målet, med en genanvendelsesprocent på 48,4 i 2019.

Vi har fortsat fokus på den cirkulære økonomi og det nye udspil fra EU om mål for genanvendelse, som vi forventer stiger væsentligt hen imod 2030.

FREMTIDEN

I 2020 fortsætter vi med at have fokus på endnu bedre sortering.

Arbejdet med at etablere sortering af dagrenovation i otte fraktioner i etagebebyggelser vil fortsætte ind i 2020. Hillerød Forsyning kontakter de respektive boligselskaber/-foreninger, men der tages ved implementeringen hensyn til planlagte bygge- og anlægsarbejder m.v. Vi oplever generelt stor opbakning til ordningen blandt bolig- og ejerforeninger.

Vi oplever også, at mange bolig- og ejerforeninger vælger en løsning med nedgravede beholdere til især fraktionerne mad- og restaffald, hvilket har medført en væsentlig stigning i antallet af nedgravede beholdere i Hillerød Kommune.

Du kan læse mere om nedgravede beholdere her:

Gennem løbende kommunikation og dialog vil vi fortsat sikre, at boligforeninger og -ejere bliver bedre til at sortere affaldet korrekt, og derved sikrer  at mest muligt bliver genanvendt.

Udviklingen, i forhold til robotsortering af storskrald på Vestforbrænding, er blevet fulgt nøje, men i løbet af 2019 besluttede Vestforbrænding at lukke projektet ned. Det betyder, at vi i 2020 skal se på andre måder at optimere sorteringen af storskrald. Det gælder især for fraktionen træ.

I hele 2019 er der, i samarbejde med Hillerød Kommune, arbejdet på udvikling af Affaldsplan 2019 – 2030. Den nye Affaldsplan forventes vedtaget i 2020.