Print Friendly, PDF & Email

Energiområdet

Hillerød har haft fjernvarme siden 1962. I begyndelsen var fjernvarmen baseret på olie, men i midten af 1980’erne blev olien skiftet ud med naturgas. Fjernvarmen var derefter 100 % baseret på naturgas frem til 2005.

Efter 2005 har der været en stærk udvikling i brændselsfordelingen mod grønnere og mere bæredygtige løsninger, og i 2018 udgjorde den gasbaserede andel kun 44 %. Den resterende del af fjernvarmen var baseret på biomasse, overskudsvarme, affaldsvarme og varme fra solfangere.

I 2018 har Hillerød Varme A/S leveret fjernvarme via ca. 7.400 fjernvarmemålere til kunder i Hillerød by, Skævinge, Gørløse, Meløse og St. Lyngby med et samlet varmesalg på ca. 288.000 MWh. Det svarer til varmeforbruget i ca. 18.000 familieboliger.

Den samlede varmeproduktion var på ca. 350.000 MWh varme, hvilket betyder, at vi havde et varmetab i fjernvarmenettet i 2018 på ca. 62.000 MWh.


FN’s verdensmål 12

Verdensmål 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion, og Hillerød Forsyning fokuserer blandt andet på biomassens bæredygtighed.

Anvendelse af biomasse til varme- og elproduktion i Danmark er reguleret af ”Brancheaftalen”. En aftale, der er indgået mellem Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme og Dansk Energi.

Ifølge aftalen skal den anvendte biomasse være bæredygtig. Det betyder at biomassens skal komme fra bæredygtig skovdrift, og samtidig skal anvendelsen medføre en reduktion af CO2-emissionen med mindst 70 % i forhold til en EU-standard.

Den biomasse vi har brugt i 2018 er dokumenteret at have medført en samlet reduktion i CO2-emissionen på 91 %.

Ifølge aftalen skal det også i stigende grad dokumenteres, at den anvendte biomasse kommer fra bæredygtig skovdrift. I 2018 var kravet, at 75 % af biomassen skulle være dokumenteret bæredygtig.

Vi opnåede i 2018 en dokumenteret bæredygtighed ift. biomasse på 89 %.

Der kan læses mere om Hillerød Forsynings biomasseanvendelse i ”Anvendelse af biomasse til varmeproduktion – Statusrapport for dokumentation bæredygtig biomasse i 2018”.


FN’s verdensmål 15

Verdensmål 15 handler om livet på land. Herunder at støtte bæredygtig brug af økosystemer og beskytte mod tab af biodiversitet.

Vores fokusområder ved indkøb af biomasse til vores varmeproduktionsanlæg er hensynet til beskyttelsen af biodiversitet i skovene og en bæredygtig skovdrift.


FN’s verdensmål 7

Verdensmål 7 handler om bæredygtig energi, og Hillerød Forsynings bestyrelse har besluttet, at vores fjernvarme skal være fossilfri fra 2025, og at omlægningen til fossilfri varmeproduktion, så vidt muligt, skal ske uden væsentlige ændringer i varmepriserne i forhold til det nuværende 2019-niveau.

Varmeprisens stigning fra 2018 til 2019 skyldes, at grundbeløbet til det gasfyrede kraftvarmeværk bortfaldt, og vi samtidig oplevede stigende brændselsomkostninger.

Her kan du læse mere om Hillerød Forsynings takster for 2019, herunder det nuværende 2019-niveau for varmepriserne.

Fjernvarmen i Hillerød Kommune er fortsat i positiv udvikling. Der er en betydelig byudvikling i Hillerød Kommune, og hovedparten af de nye bygninger bliver opvarmet med fjernvarme.


FN’s verdensmål 13

Verdensmål 13 handler om klimaindsats, og vi forventer at tilføje endnu et vigtigt bidrag til at reducere CO2-emissionen, når vi bevæger os ind på området med fjernkøling i de kommende år.

Målet er at lagre varmen fra sommerens køling og anvende den om vinteren, hvor varmebehovet er størst. På den måde skaber vi bæredygtig varme til vores kunder, blandt andet fordi vi fortsætter med at mindske brugen af naturgas.

Vi arbejder med flere andre bidrag til varmeproduktionen. Når vi sammensætter varmeproduktionen af flere forskellige komponenter, giver det vores varmekunder større forsyningssikkerhed, men det giver os også mulighed for at tilpasse varmeproduktionen hen over året, så vi opnår den bedst mulige pris, samtidig med den mest bæredygtige produktion.


Ambitiøs målsætning

Arbejdet hen mod en fossilfri varmeproduktion fortsætter i 2019, og vi har ”mandet op”, så der nu er flere til at hjælpe med vores grønne omstilling af fjernvarmen, og flere til at støtte op om en 100 % grøn og bæredygtig varmeproduktion.

Vores målsætning er ambitiøs, og vi vil levere det indenfor økonomiske rammer, der gør, at vi fortsætter med at være en af Sjællands billigste fjernvarmeleverandører.

Kunden i fokus – en af vores kerneværdier

Vores kunder er altid i fokus, og det har stor betydning for os at levere bæredygtig energi, mens vi udviser ansvarlighed i forhold til forbrug og produktion. Vi vil sikre, at vores kunder kan være tilfredse med både varmepriserne og varmeproduktionen - også i fremtiden.


Du kan læse mere om vores arbejde med verdensmålene under ”Om Hillerød Forsyning”, og her kan du også se, hvilke andre verdensmål Hillerød Forsyning har fokus på:

Du kan fordybe dig i tallene bag vores arbejde ved at læse årsrapporterne:

Vil du vide mere om arbejdet indenfor Varme, kan du kigge på vores hjemmeside her: